Nederland uit Top 10 ICT-naties

Nieuws | de redactie
12 april 2011 | Nederland zakt uit de Top 10 van de sterkste ICT-naties. Zweden voert de lijst, de Finnen blijven sterk stijgen en de Noren en Koreanen halen Nederland in. "Nederlandse bedrijven en de overheid kunnen dit niet links laten liggen. Het vereist een meer proactieve houding en ‘out-of-the-box’ denken”, zegt Henk Volberda (RSM).

Van de 20 landen die het hoogste scoren op de algemene stand vanzaken met betrekking tot ICT komen er 11 uit Europa. Nederlandduikelt net uit de Top10 en komt op de 11e plaats terecht. Deverwachting is dat tijdens het komende decennium een verdereverschuiving plaatsvindt naar de nu opkomende economieën. Hetaantal gebruikers van ICT neemt onder hen toe, net als de snelheiden kwaliteit van breedband. De actuele ranking en de bewegingendaarin ziet u hier:

TabelWEF2011

Machtbalans verschuift

De opmars van Korea en Taiwan is een markante indicator van detrend die prof Volberda (EUR) in zijn jaarlijkse analyse voor hetWEF observeert. Korea stond begin 2004 op de 24e plaats, maar isinmiddels 14 plaatsen gestegen. Taiwan stond in 2008-2009 nog op de13e plaats, maar staat nu zesde. “We zien nu een wereldwijdeeconomische herstructurering plaatsvinden. De machtsbalansverschuift van ontwikkelde landen meer richting de opkomendeeconomieën.”

“Een goed voorbeeld is China. Chinese bedrijven zijn wereldwijdactief of worden dat door vestigingen in andere landen te openen ofandere bedrijven over te nemen. Daarnaast is het niet meervanzelfsprekend dat R&D-activiteiten in Nederland plaatsvinden.Nederlandse bedrijven en de overheid kunnen de economischeherstructurering niet links laten liggen. Het vereist bijvoorbeeldeen meer proactieve houding en ‘out-of-the-box’ denken.”

Benutting nu essentieler dan ontwikkeling

Volberda is over de ontwikkeling van ons land niet gerust enwaarschuwt overheid, bedrijven en kennisinstellingen. “Nederland isniet staat om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden dienieuwe technologieën bieden, zoals koploper Zweden dat wel kan. Hetprobleem voor Nederland is niet zozeer het ontwikkelen van detechnologieën, maar het probleem ligt juist in het benutten van denieuwe technologieën.”

Bij de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfslevenligt het accent nog te veel op het creëren van nieuwe kennis,waarbij begrippen als R&D-investeringen een belangrijke plaatsinnemen. “Nederland is een belangrijk knooppunt van digitalesnelwegen, maar de ligging langs deze snelwegen wordt niet optimaalbenut. Er wordt binnen Nederland nog te weinig aandacht besteedtaan vernieuwende manieren van werken, managen en organiseren om denieuwe technologieën beter te benutten.”

Innovatieve manieren van werken, managen en organiseren zijncruciaal om de ontwikkelde kennis om te zetten in bijvoorbeeldbetere bedrijfsresultaten, benadrukt hij. “Het Nederlandsebedrijfsleven en de overheid dienen hier meer aandacht te bestedenom een verdere daling tegen te gaan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK