Digitale geletterdheid als noodzaak

Nieuws | de redactie
17 mei 2011 | “Nu is het de iPad, maar over twee maanden is het weer iets anders.” Als HAN-lector Leren met ICT onderzoekt Marijke Kral het gebruik en de meerwaarde van digitale toepassingen in het onderwijs. Op 25 mei pleit zij op ‘Meesterschap 2’ voor een versnelde ontwikkeling in de lerarenopleidingen. “De toenemende druk op talentontwikkeling en maatwerk kan niet zonder ICT."

Het lectoraat Leren met ICT van de HAN werkt veel samen metonderwijsinstellingen en koepels om onderzoek te doen, nieuwverworven kennis te helpen implementeren, of als bron voor nieuweonderzoeksvragen, vertelt Marijke Kral. “Er is nu een aantalstudenten van de lerarenopleiding vo bezig met eenafstudeeropdracht voor een ROC dat met laptopklassen werkt. Diestudenten doen onderzoek naar de ervaringen van leerlingen in dielaptopklassen. De resultaten daarvan kunnen die studenten dan ookweer meenemen naar de opleiding en naar scholen waar ze gaanwerken.”

Samen ontwikkelen

Op die manier is er volgens Kral al op verschillende niveaussprake van uitwisseling van kennis. Van kennisdeling wil ze op datgebied  echter niet spreken. “Ik heb het liever over het samenontwikkelen van kennis. We werken niet volgens het model dat je alslectoraat onderzoek doet en  pas daarna de resultatenverspreidt.”

Het is dit samenwerken dat in veel facetten van het lectoraataanwezig. In Arnhem loopt zelfs een project waarin 3 groteschoolbesturen met daarbinnen 66 basisscholen met elkaarsamenwerken bij de integratie van ICT in hun onderwijs.  “Erwerd al samengewerkt op het niveau van beheer en hard- en software,maar de scholen gaan nu ook steeds meer samen doen in het toepassenervan ICT en zoeken daarbij de ondersteuning van de pabo en hetlectoraat.”

“Vanuit het lectoraat hebben we de schoolplannen van allebetrokken scholen geanalyseerd met als doel tot een gezamenlijkeinnovatie- en onderzoeksagenda te komen op het terrein van lerenmet technologie. Die agenda is er inmiddels. Visieontwikkeling enversterking innovatiekracht in de scholen staan daar, naastinhoudelijke thema’s hoog op. “Er is nog veel te ontwikkelen.”

Oefenen met nieuwe technologieën

En ook voor de lerarenopleidingen zelf is er nog genoeg teontwikkelen, ziet Marijke Kral. “Lang niet al onze studentenervaren hoe het is om te werken in de rijke wereld van ICT. Iederestudent zou daar juist mee om moeten leren gaan.” Om dit tebewerkstelligen is het lectoraat dan ook bezig met de ontwikkelingvan een zogeheten ‘Exploratorium’ waar studenten en opleiders vande Pabo in samenwerking met docenten en leerlingen uit het werkveldkunnen werken met de nieuwste technologieën.

“Je moet dan denken aan serious gaming, augmented reality of eenmultitouch tafel, waaraan leerlingen samenwerkend leren. Het isbelangrijk om te experimenteren met en te onderzoeken  wat ermogelijk is met hele nieuwe vormen van technologie.” Het leren ende relatie met leerinhouden en doelgroepen staat hierbij altijdcentraal, er wordt gewerkt aan concrete ontwikkel vragen vanuit depraktijk.

De noodzaak om deze ontwikkelingen in het onderwijs te blijvenvolgen, wordt volgens Kral nog te weinig onderkend. “Ik vindserieus dat we daarin zouden moeten versnellen alslerarenopleidingen. We zouden meer een voortrekkersrol moeten nemenin het op innovatieve manieren inzetten van ICT voor leren.” Er iswat dat betreft sprake van een kloof tussen wat zich buiten schoolen binnen de school afspeelt op het gebied van gebruik van digitalemiddelen. “Verder zijn de onderlinge verschillen in ICT-gebruik en-competenties groot. Je kan zeggen dat er sprake is van een nieuwedigitale kloof. Je moet natuurlijk ook in toenemende mate met aldie middelen om kunnen gaan om in maatschappij en beroep te kunnenfunctioneren.”

Het schiet nog te weinig op

“De toenemende druk op talentontwikkeling en maatwerk kan nietzonder ICT, maar het urgentiebesef ontbreekt. Het schiet nog teweinig op,” ziet Kral. “Lerarenopleidingen moeten studentenopleiden met bagage, met een open minded houding en de bereidheidom nieuwe dingen uit te proberen. Nu is het de iPad, maar over tweemaanden is het weer iets anders.”

Om die ontwikkeling te versnellen is het volgens Kralnoodzakelijk digitalisering een prominente rol te geven in de doel-en taakstelling. “Digitale geletterdheid zou een formeel leerdoelmoeten zijn in alle onderwijssectoren.” Het ‘Exploratorium’ is éénvan de manieren om daaraan te werken. Een boodschap die MarijkeKral ook op het debat ‘Meesterschap 2’ wil verkondigen. “We moetensamen aan een cultuur werken waarin het vanzelfsprekend is omnieuwe (technologische) mogelijkheden voor leren uit te proberen ente onderzoeken.”

Marijke Kral is één van de lectoren die spreekt op het debatMeesterschap 2. Het debat vindt plaats op woensdag 25 mei 2011 van15.00 – 17.30 uur in het auditorium van de Hogeschool van Arnhem enNijmegen (HAN) in Arnhem. Aanmelden kan via www.han.nl/debatmeesterschap2. Het aantalplaatsen is beperkt, wees er dus snel bij.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK