Probleemschool krijgt nieuw klimaat

Nieuws | de redactie
18 mei 2011 | Hoe kan een school gedragsproblemen bij leerlingen effectief oppakken en in een positief en veilig leefklimaat helpen veranderen? Windesheim zet hier nu een nieuwe aanpak uit de USA voor in. Schoolwide Positive Behavior Support wordt door een lectoraat en enkele scholen in de regio Zwolle verder ontwikkeld.

De Ds. Joh. van de Wendeschool op Kampereiland had de primeur.Schoolwide Positive Behavior Support  – kortweg PBS – is daarin gang gezet als een onderwijskundige benadering, die inmiddelswereldwijd op duizenden scholen wordt toegepast. Het is een bewezeneffectieve manier om gedragsproblemen te verminderen enleerprocessen te optimaliseren door te werken aan een positieve,voorspelbare en gezonde leeromgeving.

Foto’s van waarden

Overal in de school was het resultaat van het harde werkenduidelijk zichtbaar: posters met gedragsregels, lijstjes met dedoor school en ouders gekozen waarden van waaruit gewerkt wordt,foto’s die duidelijk maken wat er van de kinderen verwacht wordt,filmpjes over lessen goed gedrag en prachtige beloningskaartjes diede school zelf ontworpen heeft. Door bewust aandacht te schenkenaan wat er goed gaat, werkt de Van de Wendeschool preventief aanhet creëren van een positief klimaat.

De verwachting is dat PBS in Nederland een ondersteunend modelkan zijn voor Passend Onderwijs. In de regio Zwolle werken hetlectoraat ‘Onderwijszorg en Samenwerking binnen de keten’ vanWindesheim en enkele basisscholen samen aan de ontwikkeling enaanpassing van het PBS-model voor de Nederlandse situatie. Deeerste resultaten zijn inmiddels duidelijk zichtbaar.

Schoolbrede opstekers

Een positief en warm pedagogisch klimaat, een uitdagende,betekenisvolle leeromgeving en goed klassenmanagement zijnbelangrijke elementen in het PBS-model. Hiermee ontstaat eenschoolklimaat waarin kinderen zich veiliger, prettiger encompetenter voelen. Leraren die positief gedrag van kinderenversterken door ‘opstekers’ te geven, zien dat het negatieve gedragafneemt en dat de sfeer verbetert. Om PBS te implementeren wordt ereen PBS-team binnen de school samengesteld onder intensievebegeleiding van de PBS-coach van Windesheim.

PBS wordt schoolbreed ingezet. Het volledige team van de Van deWendeschool is door Windesheim getraind in de methodische aanpakvan PBS en er zijn afspraken gemaakt over omgaan met ongewenstgedrag. Ook de ouders van de tussenschoolse opvang worden wegwijsgemaakt in PBS, zodat er voor kinderen een eenduidige aanpakontstaat. Zo wordt op positieve en systematische wijze gewerkt aaneen prettige leeromgeving waarin alle kinderen zich goed kunnenontwikkelen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK