Dijkgraaf blijft President

Nieuws | de redactie
18 mei 2011 | De KNAW krijgt een nieuw bestuur, waarin Robbert Dijkgraaf bij tekent als President. Een 'ignobel' Nobelprijswinnaar treedt bovendien toe als correspondent van de Akademie.

 

 

 

In de voorbije drie jaar heeft Dijkgraaf zich als icoon en’gezicht’ van de wetenschapsbeoefening en van het feest van denieuwsgierigheid van de menselijke geest een unieke plaatsverworven in ons land. En niet alleen daar. Ook wereldwijd iszijn reputatie zeer sterk geworden.

Het leren van vertrouwen

Als co-president van de Inter Academy Council, de koepelvan de wetenschapsacademies, speelt hij een belangrijkerol in de samenwerking van de toppers in de wetenschap opwereldschaal. Dat leidde er toe, dat hij bij de conflicten rond hetfunctioneren van het VN ‘klimaat panel’ door Ban Ki Moon gevraagdwerd een scherpe evaluatie te verrichten en aanbevelingen totverbeteringen te doen. Deze worden inmiddels met kracht doorgevoerd. [In de link vindt u debesluitvorming over deze aanpak en de reactie van Dijkgraaf en zijncollega’s daar op.]

Dat neemt niet weg, dat Dijkgraaf met onverminderd enthousiasmezijn kennis en inspiratie blijft delen met studenten, docenten,kunstenaars en al wie door kennis geboeid blijven. Bij deconferentie ‘Meet the Future’ ging hij recent nog aan de slag ineen masterclass met aankomendedocenten basisonderwijs uit de pabo’s. Hij onderstreepte hetwezenlijke karakter van proefjes doen met scholieren, iets waar hijook zelf ‘nooit te beroerd’ voor is geweest.

Dijkgraaf noemde dit een vorm van leren van vertrouwen.Want een proefje maakt aanschouwelijk, controleerbaar enherhaalbaar wat in de natuur en de toepassingen in de techniek aanwetmatigheden voorkomt. “Je leert zo dat je kunt rekenen opwetenschap, op de methode. Want je laat merken dat en hoe erwetten zijn die echt werken. Je kunt een proefje als het waremorgen weer doen en dan werkt het opnieuw net zo.”

Een bijzondere correspondent

Bij de nieuwe samenstelling van de KNAW zijn ook enkelezogeheten correspondenten benoemd. Deze oude term geeftmooi aan hoe de Akademie haar oorsprongin het ‘Frans gestuurde’ wetenschapsbedrijf van rond 1800heeft. Want een correspondent is een “in het buitenlandwerkzame Nederlandse wetenschapper of buitenlandse onderzoekerdie is gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit.” Vroegerwerden deze lieden geacht vanuit hun land of stad van vestiging metde Akademie letterlijk te corresponderen over dewederwaardigheden van de wetenschap aldaar, als een soortpapieren Surfnet, of zelfs een beetje à la ScienceGuideavant la lettre

Bij die benoemingen tot correspondent is nu ookNobel-winnaar André Geim opgenomen in de rangen van de KNAW. Endaarmee heeft de Akademie tegelijk een winnaar van de meer hilarische Ignobel Prijs inhuis, ongetwijfeld een unicum in de wereldwijdewetenschapsbeoefening.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK