Grote doorbraak in aanpak bloeddruk

Nieuws | de redactie
13 september 2011 | UMC's in ons land hebben met collega's belangrijke genen ontdekt die de bloeddruk reguleren. Deze voorspellen niet alleen de kans op hoge bloeddruk maar ook risico's op hart- en vaatziekten en beroerte.

Deze aandoeningen vormen wereldwijd de belangrijkstedoodsoorzaak. De bevindingen bieden belangrijke nieuweaanknopingspunten voor de ontwikkeling van medicijnen. Deonderzoekers publiceren hun resultaten vandaag in tweegezaghebbende internationale tijdschriften: Nature en NatureGenetics.

Vanuit Nederland leverden onderzoekers van Erasmus MC inRotterdam, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Leids UniversitairMedisch Centrum, Vrije Universiteit Amsterdam en UniversitairMedisch Centrum Groningen een bijdrage aan deonderzoeksresultaten.

Meer dan 30 varianten ontdekt

Wereldwijd hebben meer dan één miljard mensen te maken met eenhoge bloeddruk. Boven de 60 jaar heeft 40 procent van de mensen inNederland een verhoogde bloeddruk. De bloeddruk wordt beïnvloeddoor een combinatie van leefstijl en erfelijke factoren. Tot nu toewaren de erfelijke factoren die verantwoordelijk zijn voor een tehoge bloeddruk moeilijk te achterhalen.

Professor Cornelia van Duijn, onderzoeksleider vanuit Nederlanden genetisch epidemioloog bij het Erasmus MC: “We hebben een breedscala van aspecten van bloeddruk onderzocht, waaronder de boven- enonderdruk maar ook het verschil tussen die twee, de polsdruk. Erzijn nu meer dan 30 varianten in het erfelijk materiaal die vaninvloed blijken te zijn op de bloeddruk. Hoewel de afzonderlijkeeffecten klein zijn, is het gezamenlijk effect van de genen op debloeddruk beduidend. De combinatie van afwijkingen bewerkstelligteen even grote verandering in de bloeddruk als een standaardmedicijn tegen hoge bloeddruk.”

Wereldwijde impact

De onderzoeksresultaten betekenen een grote sprong voorwaarts inde kennis over de erfelijke invloed op bloeddruk. Een belangrijkebevinding is dat de genen ook van belang zijn bij mensen vanAziatische en Afrikaanse afkomst. Hoge bloeddruk komt veel voor bijdeze bevolkingsgroepen. Met name bij patiënten van Afrikaanseafkomst is een hoge bloeddruk vaak lastiger te behandelen metstandaard medicatie, omdat andere mechanismen een rol spelen.

Het onderzoek heeft nieuwe processen blootgelegd die eencentrale rol spelen in de bloeddruk bij verschillende etnischegroepen en biedt daarmee nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkelingvan medicijnen voor patiënten met hoge bloeddruk. Er is nog altijdeen substantiële groep patiënten bij wie de bloeddruk met de nubestaande geneesmiddelen niet goed onder controle is tekrijgen.

Bepalend voor ernstige ziektes

Een adequate behandeling is enorm belangrijk. Zelfs kleineverschillen in bloeddruk kunnen namelijk al het risico verhogen ophet ontstaan van een beroerte of hartaanval. Van Duijn: “Hoebelangrijk de set van genen is die de bloeddruk reguleert, blijktuit het feit dat ze gezamenlijk ook het risico bepalen op hetontstaan van hart- en vaatziekten, schade aan de wand van delinkerhartkamer en beroertes.”

De internationale groep onderzoekers uit Europa, Azië, Australiëen de Verenigde Staten werken samen in het ‘InternationalConsortium for Blood Pressure Genome-Wide Association Studies’. Hetgaat om 351 onderzoekers van 234 onderzoeksinstellingen verspreidover 24 landen. Voor hun studie onderzochten zij gegevens van meerdan 270.000 personen in de zoektocht naar genetische variaties inhet erfelijk materiaal die te maken hebben met het ontstaan vanhogere of lagere bloeddruk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK