HO kan veel geld ophalen, als het wil en durft

Nieuws | de redactie
18 januari 2012 | Hoe kunnen HBO en WO veel meer eigen middelen ophalen in deze schaarse tijden? Fondsenwerving wordt nog lang niet overal voluit omarmd. Toch liggen juist hier kansen voor fondsenwerving bij alumni betoogt prof. Geert Sanders. Kijk de laatste shows van Oprah Winfrey, bijvoorbeeld.

‘Verschillende Nederlandse universiteiten en hogescholen zijnervaren in het werven van fondsen voor beurzen voor studenten enpromovendi. Zo heeft Nyenrode Business Universiteit een traditievan het werven van gelden voor beurzen bij haar alumni dieinvloedrijke posities innemen in het (internationale)bedrijfsleven.

Actief op dit terrein in Groningen zijn enerzijds deRijksuniversiteit met haar Eric Bleumink Fonds en anderzijds deHanzehogeschool met haar Hanze University Foundation. Hoe zien anno2012 de kansen eruit op een succesvolle voortzetting van dergelijkeprogramma’s?

Intrigerend praktijkvoorbeeld

Bij de meeste donoren en donerende instanties is er momenteelsprake van aanzienlijke budgetkortingen. Terwijl het uiteraard zaakis om hen bij de kennisinstelling betrokken te houden, moet er voorde komende jaren rekening worden gehouden met een fase vanstabiliteit of van een (geringe) teruggang in hoogten van donaties.In dit licht gezien is de vraag prangend: “Zijn er nieuwe bronnendenkbaar waaruit succesvol gelden geput zouden kunnen worden?” Hetantwoord op deze vraag is een onomwonden “ja”.

Nieuwe donoren zouden dié alumni kunnen zijn die zelf alsstudenten het voorrecht hebben ervaren om vanwege een beurs testuderen. Het Morehouse College in de staat Georgia in de VerenigdeStaten is hiervan een intrigerend praktijkvoorbeeld (ontleend aanCURRENTS, Nov/Dec 2011).

In de periode dat Oprah Winfrey, na 25 jaar optreden op TV, vanhaar publiek afscheid nam, zorgde de afdeling fondsenwerving vanhet Morehouse College (een traditioneel ‘black college’ voormannen) ervoor dat haar alumni hun opwachting bij haar maaktentijdens een van haar laatste shows.

Sons of Oprah

Dit als teken van erkenning voor de door haar verstrekte 415beurzen aan Morehouse studenten. Deze staan in de wandelgangenbekend als respectievelijk Oprah-studenten en Oprah Alumni. In 1989doneerde zij voor het eerst $ 1 miljoen nadat zij aan het begin vanhet academisch jaar de inaugurele rede had uitgesproken. Sindsdienheeft Oprah $ 11 miljoen geschonken, waarmee zij de belangrijkstedonor werd van Morehouse.

In diezelfde afscheidsperiode besloot een kleine groep vanOprah-alumni dat zij iets groots wilden doen uit erkentelijkheidvoor wat Oprah voor hen had mogelijk gemaakt. Zij wilden aan haarlaten weten datzijhen had geïnspireerd om hun eigen beurzenfonds opte richten voor Morehouse-studenten. Dat vormde de start van de’Sons of Oprah’-campagne.

Drie Oprah-alumni uit de financiële wereld namen het initiatiefom hun vroegere studiegenoten te benaderen om hun bijdragen aan decampagne te leveren. Een van hen zegt: “De Oprah Winfreystudiebeurs heeft zo’n stempel van kansen en mogelijkheden op onzelevens gezet, dat wij haar gift voort willen geven; hierdoorvermenigvuldigen wij de investering die Oprah in ons heeftgedaan”.

Henry Goodgame, de directeur van de afdeling alumnirelaties enfondsenwerving (A en F), beschrijft de ‘Sons of Oprah’-campagne alsenerzijds geïnitieerd en gedragen door de alumni en anderzijdsondersteund en gefaciliteerd door zijn afdeling. Dit ziet hij alsde gewenste aanpak.

Bemoediging en Dankjewel-brieven

Volgens Goodgame is het cruciaal dat de Morehouse Men (zo wordende alumni van het College genoemd) ” … elkaar bemoedigen om aangoede doelen van Morehouse te geven. Het moet niet zo zijn dat zijtelkens van hun College moeten horen wat zij zouden moeten doen.Het gaat erom dat de alumni als broers tegen elkaar praten over huncollectieve verantwoordelijkheid om Morehouse studenten te helpen,zoals zij vroeger ook door iemand in het zadel zijn gebracht”.

De afdeling A en F zette een website op ten behoeve van decampagne. Zij zorgde ook voor de ‘dankjewel-brieven’ aan degenendie hadden gedoneerd. De met de campagne beoogde opbrengst was $250.000; het geworven bedrag van $ 300.000, afkomstig van 125Oprah-bursalen, ging hier ruim overheen.

De ‘Sons of Oprah’-campagne is door het Morehouse College alsmodel aangegrepen voor het doen initiëren van andereinitiatiefgroepen door zijn alumni. Het Morehouse College heeft eenbrochure gemaakt waarin het zijn alumni en ook anderen aanmoedigtom ” … uw eigen erkentelijkheid te laten blijken middels hetoprichten van een beurzenfonds”. In de afgelopen maanden zijnzodoende fondsen gerealiseerd voor studenten van de faculteitGeneeskunde, Politieke Wetenschappen, Recht en Wiskunde enNatuurwetenschappen. 

Wat leren wij hiervan?

Wat valt hieruit te leren voor de Nederlandse universiteiten enhogescholen? Allereerst het besef dat ook zij beschikken over eenhistorie waarin een aantal van hun studenten baat hebben gehad vaneen beurzenprogramma. Dit kan vanuit de Europese of nationaleoverheid zijn; dit kan ook mogelijk zijn gemaakt vanuitparticuliere fondsen.

Ten tweede de vraag in hoeverre de genoemde kennisinstellingendeze historie concreet kunnen en willen maken met namen en verderegegevens van de betreffende alumni. Ten derde de vraag of zij dekans en de uitdaging durven aan te nemen om deze alumni op eenzodanige wijze ‘wakker te kussen’ dat zij zich geroepen zullenvoelen om op hun beurt iets wezenlijks voort te geven.

Universiteiten en hogescholen voor wie alumnirelaties enfondsenwerving een natuurlijk onderdeel uitmaken van hun ‘overall’strategie, kunnen deze bron van beurzenprogramma’s voorfondsenwerving direct gaan benutten. Zij kennen immers hun alumni,zij staan al op diverse wijzen met hen in verbinding.

Alumni aan wie als studenten de gift van een studiebeurs tendeel is gevallen, zullen aanspreekbaar zijn voor een appèl, wanneerdat op hen wordt gedaan, om zich te bezinnen op voor hen passendemogelijkheden om iets wezenlijks voort te geven. Het begin ligt bijde vraag: “Doe jij óók mee?”  

Geert Sanders, gasthoogleraar aan Nyenrode BusinessUniversiteit, is als adviseur op het terrein van fondsenwervingverbonden aan een aantal kennisinstellingen  en cultureleorganisaties.Ook adviserde hij de Europese Commissie op ditterrein. Van 1997 tot 2007 was hij directeur van de Stichting UbboEmmius Fonds voor relatiebeheer en fondsenwerving van de RuG. Vanzijn hand verscheen het boek: ‘Fondsen werven: de relatiegerichteaanpak’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK