HvA: geen fraude, wel zorgen

Nieuws | de redactie
6 februari 2012 | Op de HvA is geen sprake van diplomafraude, zo is de voorlopige conclusie van de Onderwijsinspectie. Daarmee zijn aantijgingen van de Telegraaf hierover vooralsnog geloochend. Het volledige rapport over het Domein Economie en Management wordt dit voorjaar verwacht.

Het Domein Economie en Management werd eind 2011 geconfronteerdmet een stroom aan publiciteit omtrent de kwaliteit van deopleidingen en mogelijke fraude bij het uitreiken van diploma’s.Aanleiding waren de uitspraken van domeinraadslid Peter Fonkert diezich opwond over de “chaos op de campus.”

Geen reden tot zorg om fraude

De uitspraken van Fonkert werden in de media uitgelegd als eenbewijs van grootschalige diplomafraude. Zo zou door een fout in hetcijfersysteem wel erg vaak tienen genoteerd worden in plaats vaneen één. Omdat er geen cijfers van de schaal waarop deze foutenwerden gemaakt konden worden gepresenteerd, stelde de HvA directvraagtekens bij het waarheidsgehalte van de aantijgingen.

Binnen de HvA-medezeggenschap is ook direct afstand genomen van de woorden van mederaadslidFonkert zelf gaf ook al snel aan dat hij het woord fraude nooit inde mond heeft genomen. Uit eerste onderzoek van de Inspectie blijktnu dat er van fraude inderdaad niet gesproken mag worden. In een interne memo verstuurd door HvA-voorzitter Jet Bussemaker iste lezen dat de Inspectie vooralsnog geen reden tot eenvervolgonderzoek ziet.

Wel zorgen over opleidingskwaliteit

Hoewel van fraude geen sprake lijkt, zijn er volgens deOnderijwsinspectie wel zorgen over de onderwijskwaliteit van metname de opleidingen Trade Management Asia en InternationalManagement. Aanleiding voor dit onderzoek was onder meer eenuitgelekte brief van HvA-docenten die hun zorgen uitspraken over deorganisatie van de opleidingen. Deze docenten namen ook direct afstand van de in demedia geuite beschuldigen over fraude.

De Onderwijsinspectie heeft dan ook laten weten deze tweeopleidingen van het Domein Economie en Management verder te willenonderzoeken. De resultaten van dat onderzoek worden in de loop vandit voorjaar uitgebracht. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK