Klassieke talen in modern jasje

Nieuws | de redactie
23 februari 2012 | Hoe stimuleer je leerlingen om ook Latijn en Grieks in hun vakkenpakket te kiezen. De VU start met een nieuw Kenniscentrum Moderne Klassieken in Amsterdam (MKA) om het gymnasiumonderwijs van impulsen te voorzien.

Hoewel gymnasia nog volop in trek zijn, zijn er twijfels of hetklassieke curriculum nog wel van deze tijd is. Hoe kan dit wordenaangepast aan de vraag van de huidige generatie leerlingen? Dat iséén van de vragen die het nieuwe kenniscentrum probeert tebeantwoorden.

Het MKA zal een landelijk aanspreekpunt worden voor classici enschoolleiders van gymnasia die zich verder willenprofessionaliseren op het gebied van de overdracht van de klassieketalen en culturen. Doel is op basis van wetenschappelijke kennis enrecent onderrwijsmateriaal een vertaling te maken naar vernieuwendonderwijsmateriaal voor onder- en bovenbouw in de klassieketalen.

Voor de professionals in het klassieke talen-onderwijs bijedthet kenniscentrum MKA dit voorjaar drie cursussen aan. Latijn enNederlands (14 en 31 mei) en  De sprong van 3 naar 4 gymnasiumop scholengemeenschappen (19 april en 10 mei). In de eerste cursuswordt het veelbesproken idee uitgewerkt dat leerlingen in debovenbouw niet alleen teksten moeten vertalen, maar dat eentaalkundige/communicatieve analyse hen een verhelderend beeld geeftvan de vorm en functies van de klassieke literatuur.

De tweede cursus is ontwikkeld om in de onderbouw de vakkenNederlands en Latijn te laten samenwerken op het gebied vanzinsontleding, zodat leerlingen beter grip krijgen op dezeabstracte materie. De derde cursus biedt mogelijkheden om


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK