Lector Krimp voor Hanzehogeschool

Nieuws | de redactie
2 februari 2012 | Groningen, Limburg en Gelderland hebben de komende jaren volop te maken met krimp. De Hanzehogeschool gaat op 1 april 2012 daarom een lector Krimp benoemen. Het lectoraat onderzoekt de motieven, drijfveren, wensen en beweegredenen van bewoners van de krimpregio.

Ir. drs. Sabine Meier zal in april aan de slag gaan met hetlectoraat dat wordt ingebed in het Kenniscentrum NoorderRuimte. Methet lectoraat moet een belangrijke bijdrage geleverd worden aan hetKennisnetwerk Krimp Noord-Nederland. Al in 2010 werd duidelijk datkrimp ook in Groningen de komende jaren vaninvloed is op het onderwijs. 

Vorig jaar maakte OCW-minister Van Bijsterveldt in de wet alruimte voor onderwijsinstellingen om in samenwerking te komen tot’sleutelexperimenten‘. Op die manier wordtsamenwerking tussen PO, VO en HO vergemakkelijkt. “Juist in eenkrimpende regio kan het onderwijs een motor zijn voor nieuwedynamiek en innovatie”, zei de minister toen. 

Waardering van bevolkingsdaling 

Missie van het lectoraat van Meier wordt ” verbinding gelegdtussen praktijk en wetenschap door praktijkgerichte toepasbarekennis te ontwikkelen over de waardering van de gebouwde omgevingdoor gebruikers en andere betrokkenen in gebieden metbevolkingsdaling.” Waardering is in die missie een meervoudigbegrip. Het kan om sociale, economische maar ook esthetischewaardering gaan. 

Sabine Meier komt over van de UvA waar zij dit jaar zalpromoveren in de stadssociologie op het proefschrift ‘Disneyizationof the Dutch neighbourhood? On the production and consumption ofthemed residential architecture’. Meier die ook ruime werkervaringin de profit en (non)profit sector heeft als ontwerper, onderzoekeren beleidsadviseur is in 1995 in Aken (RWTH Aken) afgestudeerd inde architectuur. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK