Rechten worstelen

Nieuws | de redactie
28 maart 2012 | Bij het analyseren van de kwaliteit van de WO Rechtenfaculteiten zijn de visiterende QANU-experts op enkele fundamentele vragen en dilemma's gestuit. Dit worstelen met relevantie en kwaliteit werd door ScienceGuide in oktober reeds publiek gemaakt. Nu is de discussie erover echt geopend.

De rechtenopleidingen verzorgen feitelijk een gewaardeerdeopleiding voor beleidsambtenaren en andere mensen die organisaties,bedrijven en instellingen ondersteunen bij hun beleidsontwikkelingen de bestuurlijke en juridische aspecten daarvan. Gelet op deloopbanen van de afgestudeerden krijgen zij duidelijk waardering opde arbeidsmarkt voor de kwaliteit die zij daarbij weten in tebrengen.

Maar de vraag rees in het najaar bij de visiterende panels alof de betreffende faculteiten en opleidingen voor het verzorgen vanzulk HO-aanbod waren bedoeld en of en hoe zij daar kwalitatief ookvoldoende en to the point aan worden ‘gemeten’.

Brede liberal arts?

Bij de doordenking van de desbetreffende visitatie is die vraagnu op tafel gekomen. Scherp geformuleerd: zijn derechtenopleidingen niet eigenlijk in heel belangrijke mate eensoort brede ‘liberal arts’ opleiding voor de bestuurlijke sectorgeworden? Het antwoord op die vraag moet daarbij allereerst van deuniversiteiten komen. Deze moeten tevens aangeven welke conclusieszij daaraan verbinden voor het profiel, de differentiatie van hetaanbod en de actuele eisen van kwaliteit en toekomstigeontwikkeling van deze opleidingen.

Geen wonder dus, dat de visiterende panels van plan waren meteen stevige ‘side letter’ de lange termijn heroriëntatie van deopleidingen op te dragen bij hun formele beoordeling. Die konweinig anders zijn dan ‘ze voldoen wel nog aan debasiskwaliteit.’

Side letters en landelijke toetsen

Of die ‘side letters’ er ook gekomen zijn, kan niet wordenvastgesteld, aangezien deze geen publiek document zullen zijn.Binnen de betrokken instellingen zullen zij wel op tafel moetenkomen bij de uitwerking en strategische besluitvorming over devoortgang van de rechtenopleidingen en faculteiten.

De Kamerleden die nu reeds verontwaardigd concluderen, dat deNVAO hier een slecht of zelfs gemanipuleerd oordeel heft afgegeven,geven daarmee aan dat zij de werkwijze en functie van eenaccreditatie in het huidige stelsel van kwaliteitscontrole nietkennen of willens en wetens foutief voorstellen. De gedachte van dePVV, dat in dit verband centrale, landelijke toetsen ook voor deWO-bachelors een oplossing zouden vormen, net als voor het HBO,maakt duidelijk dat deze Haarlemmerolie een echt panacee is gaanvormen.  


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«