Anders praten over schoolprestaties

Nieuws | de redactie
10 mei 2012 | Nederlandse ouders en ouders met een migratieachtergrond houden er andere manieren op na om hun kind te stimuleren tot goede schoolprestaties. Dit leidt vaak tot miscommunicatie met docenten, zo stellen UU-onderzoekers Mariëtte de Haan, Inge Wissink en Ed Elbers.

In groep 8 van de basisschool krijgen ouders en kinderen eenadvies voor het vervolgonderwijs door middel van hetschooladviesgesprek. De onderzoekers analyseerden een aantal vandeze gesprekken tussen docenten en ouders met verschillendeachtergronden (Nederlandse, Turkse en Marokkaanse).

Verschil in verklaring prestaties 

De Haan, Wissink en Elbers constateerden dat leerkrachtenverschil maakten in het verklaren van de schoolprestaties vankinderen. Leerkrachten schreven de schoolprestaties van allochtonekinderen vaak toe aan ‘inzet’ (‘je best doen’).

De prestaties van Nederlandse kinderen werden door leerkrachtenvaker toegeschreven aan psychologische factoren, zoals concentratieof faalangst. Ook Nederlandse ouders noemden vaker oorzaken die temaken hadden met de persoonlijkheid van het kind.

De mate van overeenstemming tussen docenten en Nederlandseouders over de achtergrond van problemen zorgt vaak voorinteractievere gesprekken. Nederlandse ouder zijn vake in staat’eigen’ verklaringen in te brengen en zo invloed uit te oefenen ophet gesprek en de uiteindelijke diagnose.

Vooringenomen docent

Voor migrantenouders is dit een heel ander verhaal. In degesprekken met migrantenouders verwachtten leerkrachten juistverschillen in visie: daardoor hadden ze de neiging om al voordatouders iets gezegd hadden bepaalde verklaringen die ouders zoudenkunnen geven voor slechte of goede prestaties te weerleggen.

De Haan is van mening dat de communicatie tussen leerkrachten envooral migrantenouders verbeterd kan worden door bewuster om tegaan met de verschillen in visie, houding en gedrag. ‘Leerkrachtenkunnen toetsen of er sprake is van een gedeelde visie. Ook kunnenscholen nadenken over alternatieve manieren om ouders met eenmigratieachtergrond de schoolcarrière van hun kinderen te latenondersteunen, gezien de verschillen met Nederlandse ouders.’

Meer afstand tot leerkracht 

De Haan: “Wat ook opvalt is dat allochtone ouders meer afstandtot de leerkracht houden. Zij zien een groot verschil inverantwoordelijkheid tussen de leerkracht als professional enhenzelf als ouders. Nederlanders maken dat verschil minder.”Overigens constateerden de onderzoekers dat naarmatemigrantenouders hoger zijn opgeleid, ze in hun gedrag en houdingmeer lijken op Nederlandse ouders.

De verschillen in visie maken het voor allochtone ouders enleerkrachten lastiger om als partners op te trekken, al proberenbeide partijen dit zeker wel te realiseren, stellen deonderzoekers. Allochtone ouders zijn in deze gesprekken in hetnadeel door hun gebrek aan ervaring, minder kennis van de taal enbekendheid met het Nederlandse schoolsysteem ten opzichte vanNederlandse ouders. Daar komt bij dat hun pedagogische visie somsafwijkt van die van de school. 

Het onderzoeksproject ‘De rol van de school in de socialisatievan migrantengezinnen’ richt zich op communicatieve processen opscholen als spiegel van de wisselwerking tussen school engemeenschap. Het is gefinancierd door de Programmaraad voor hetOnderwijsonderzoek, een onderdeel van NWO, en is uitgevoerd aan deUniversiteit Utrecht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK