Ook PVV tast nu SF aan

Nieuws | de redactie
3 juli 2012 | Een foto van een Jack Russell hondje prijkt bij het PVV-programma over onderwijs. Bij de studiefinanciering bijt hij de student in de kuiten, maar voor historici is er straks meer emplooi voor de klas.

De tekst in het programma van de partij van fractieleiderWilders behandelt het onderwijsbeleid in een reeks korte zinsneden.Deze leest u hier onder in extenso.

Onderwijs:

• Zoveel mogelijk centraal examineren bij elke opleiding

• Ambachtsschool terug

• Graag kleine scholen; geen fusies meer

• HBO-scholen en ROC’s zijn nu te groot

• Hakken in de managementlagen

• Handhaving studiefinanciering voor de bachelorfase

• Geen samenvoeging HBO en universiteit

• Geen bezuiniging op het passend onderwijs

• Bevoegde leraren voor de klas

• Goede scholen zijn veilige scholen

• Elke school een anti-pest-beleid

• Veel vaderlandse geschiedenis in het curriculum

• Onze vlag wappert op alle scholen

• Geen hoofddoekjes in de klas

• Handhaving artikel 23, bijzonder onderwijs blijft intact

• Islamitische scholen gaan dicht

Nadere onderbouwing

De onderbouwing voor deze punten is onder meer in de volgendeteksttoelichtingen vervat: “De afgelopen jaren hebben we gezien dathet onderwijs te veel is losgeslagen van haar kerntaak: simpelekennisoverdracht. Enorme onderwijs-molochen met dikkemanagementlagen, wie is daar nou beter van geworden? Amarantis,InHolland, BOOR; het zijn maar een paar namen die illustreren dater iets fundamenteel mis is.”

“Van nieuwe fusies is dus geen sprake en waar mogelijk wordt erjuist ontvlecht, vooral in HBO en MBO.”

“Onderwijs is er niet voor de lol. Goede leraren dwingen respectaf bij leerlingen en ouders. Geen ‘je’ en ‘jij’ meer in de klasmaar ‘u’ en ‘meneer’. Beter onderwijs begint bij betere leraren.Lerarenopleidingen moeten veel betere leraren afleveren. Mensen metmeer kennis, die nog beter kunnen lesgeven.”. 

“We handhaven de studiefinanciering voor de bachelorfase; wehandhaven de OV-jaarkaart. Ook als je pappie geen rijke D66’er ismoet je kunnen studeren. Dus moet de financiële drempel zo laagmogelijk liggen.”

Samenvoeging WO en HBO?

Opvallend is wel dat de klacht over te grote ‘HBO-scholen’ wordtniet gevolgd door een concrete beleidsingreep. Het “hakken in demanagementlagen” zal immers ROC’s noch hogescholen as zodanigverkleinen. Een ontvlechting waar mogelijk is in het licht vaneerdere boude uitspraken op dit terrein een opvallend ‘milde’ enalgemene formulering. Tevens is de uitspraak tegen “samenvoegingHBO en universiteit” een opvallende. De trend is immers veeleer eenverscherping van de onderlinge profilering in het binaire stelsel,waarin HBO en WO verder af komen te staan van elkaar. UvA en VUkruipen bij elkaar, terwijl de UvA/HvA combinatie het vaak lastigheeft.

Voor de studenten is het voorgenomen SF-beleid een lelijketegenvaller. De PVV conformeert zich aan Rutte en Zijlstra, tegende oorspronkelijke beleidslijn van de partij in. “Handhavingstudiefinanciering voor de bachelorfase” inclusief de OV-kaart isimmers de opstelling uit het gedoogakkoord, waarmee het sociaalleenstelsel zijn eerste voet tussen de SF-deur kreeg. Des teopvallender is dit, omdat bijvoorbeeld coalitiepartij CDA welnadrukkelijk afstand nam van deze lijn.

Constitutioneel misverstand 

Over de Grondwet leeft een misverstand bij de PVV. Handhavingvan artikel 23 en de vrijheid van bijzondere scholen kanconstitutioneel niet samen gaan met een verbod en zelfs sluitingvan de in dat bestel toegelaten islamitische scholen. Daartoe zoude Grondwet moeten worden aangepast en bij zowel degodsdienstvrijheid als de vrijheid van onderwijs een explicieteuitzondering voor de islam en zijn verschillende stromingen moetenworden opgenomen.

Een bekend punt van de PVV ontbreekt in het programma. Het pleidooi van Kamerlid Harm Beertema omjaarlijks de 5% zwakst presterende leraren te ontslaan, is geenonderdeel van het beleid voor de komende jaren.

Weinig wetenschap

Ten aanzien van de wetenschap en het onderzoek is hetPVV-programma bondig. Slechts een keer vallen deze termen: bij delof aan “het gerenommeerde onderzoeksbureau Lombard Street”. Welkomt de wetenschap indirect om de hoek kijken bij een ander punt.Men spreekt zich uit voor een stop op de “overheidspropaganda”onder meer “tegen de klimaathysterie”.

Dat is opmerkelijk. Tot nu toe verweet men bewindslieden dat zijjuist de analyses van de klimaatonderzoekers en de evaluatiedaarvan door de KNAW slaafs zouden volgen. Bedoelt men soms”propaganda voor de klimaathysterie.” Waarschijnlijk is het eenschrijffoutje van de opstellers.

Waarom dat tamelijk schattige hondje op de foto bij deonderwijsparagraaf? Omdat deze is samengevoegd met die over hetdierenbeleid. Dat blijkt een bewijs van affectie voor dekennissector, want het program formuleert: “Nederlanders zijnverzot op dieren. De PVV is dat ook.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK