Flexibeler diploma’s niet nieuw

Nieuws | de redactie
26 maart 2015 | De voorzet van VO-Raad voorzitter Rosenmöller over maatwerkexamens en diploma’s op verschillende niveaus roept bij onderwijsexperts déjà vu gevoelens op. En inderdaad, zijn gedachten zijn tien jaar oud en stammen van het Innovatieplatform van premier Balkenende.

Vanuit een schets van Nederland als kennissamenleving in 2027 werden ook enkele lange termijn perspectieven voor het onderwijsbeleid verkend. De werkgroep ‘Leren excelleren’ werd daarvoor aan het werk gezet en met mensen als Frans Leijnse, Fontys-lector Jozef Kok, UCU-pionier Hans Adriaansens, ISO-voorzitter Evelien van Roemburg, Frans van Vught en Leidse rector Douwe Breimer, met als voorzitter Alexander Rinnooy Kan, trok men er flink aan.

Verlies aan potentieel

Naast het hartelijk aanmoedigen van ‘stapelen’  van studies en kennis werd ook maatwerk-diplomering naar voren gebracht. Dit “behelst het op zo ruim mogelijke schaal creëren van mogelijkheden om deeldiploma’s te verwerven. Lerenden met grote begaafdheid op een relatief smal gebied worden nu voor een onderwijslaag geselecteerd, gebaseerd op de gebieden waarop ze het minst begaafd zijn. Hun grotere begaafdheid op andere gebieden kan binnen het onderwijs vervolgens niet meer tot ontwikkeling worden gebracht. Ook dat is een verlies aan potentieel dat voorkomen moet en kan worden door mogelijk te maken dat lerenden in verschillende vakken of voor verschillende vaardigheden op uiteenlopende niveaus een kwalificatie halen, bijvoorbeeld taalonderwijs op Havo-niveau en bètavakken op VWO-niveau of omgekeerd.”

Om ruimte en ambitie voor vernieuwing te scheppen stelde de werkgroep een model voor “waarin in een overgangssituatie de bestaande wettelijke kaders nog in stand blijven, maar waarin wel maximaal ruimte wordt geboden aan nuttige experimenten, is dat van de tijdelijk regelvrije school. Een school die een voorstel voor een experiment indient dat past in de hierboven bepleite filosofie van differentiatie ten dienste van maximale individuele talentontwikkeling, zou de gelegenheid moeten krijgen zich voor een aantal jaren te kwalificeren als regelvrije school. Dat zou inhouden dat het verticale toezicht voor een dergelijke school gedurende die periode buiten toepassing wordt verklaard, in die zin dat het zich uitsluitend beperkt tot toezicht achteraf.”

Het stuk voor het Innovatieplatform bevatte zo nog meer boeiende en nog steeds wellicht actuele en terzake doende voorstellen. U vindt het document hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK