Herstel geesteswetenschappen voltooid

Nieuws | de redactie
23 juni 2016 | De NVAO heeft in de afgelopen periode de bachelor- en masteropleidingen in de Geesteswetenschappen die in 2014 een herstelperiode toegekend kregen opnieuw beoordeeld. Van de in totaal 26 betrokken opleidingen hebben 25 de gewenste verbeteringen aangebracht.

De NVAO heeft de accreditatietermijn voor deze opleidingen daarom verlengd tot en met de normale zes jaar. De herbeoordeling van één opleiding volgt dit najaar. Twee jaar geleden beoordeelde de NVAO 212 bachelor- en masteropleidingen in de Geesteswetenschappen en daarvan bleken 26 opleidingen niet aan de maat. Driekwart van die opleidingen was voldoende en 10 procent werd als “goed” gewaardeerd. De NVAO kende de als onvoldoende beoordeelde opleidingen een herstelperiode toe van maximaal twee jaar.

Kritiek zeer ter harte genomen

NVAO-voorzitter Anne Flierman is verheugd over de getoonde inspanningen van de opleidingen: ‘Wij hebben destijds aan de bel getrokken, omdat we bezorgd waren toen bleek dat 13 procent van de opleidingen in de Geesteswetenschappen niet aan de maat was. Dit kan het Nederlandse hoger onderwijs zich niet permitteren. De opleidingen in de Geesteswetenschappen trekken jaarlijks immers ruim 6.000 nieuwe studenten en het vakgebied telt in totaal 30.000 studenten. Het verheugt mij dat de opleidingen de kritiek zeer ter harte hebben genomen en voortvarend en met succes verbeteracties hebben opgezet. De besturen van de instellingen hebben die verbeterstappen duidelijk ondersteund. Hierdoor is het eindniveau van de Nederlandse opleidingen in de Geesteswetenschappen weer op orde.’

Uit de herbeoordelingen blijkt dat de verbeteracties niet alleen het gerealiseerd niveau betreffen, maar dat tevens de doelstellingen en de onderwijsleeromgeving in de meeste gevallen grondig werden aangepakt. De visitatiecommissies constateren dat de verbetermaatregelen zichtbaar hebben geleid tot een substantiële verbetering van de opleidingen en van het gerealiseerde eindniveau. Er is sprake van een krachtig en duurzaam herstel.

Meer aandacht voor instroom

Zo hebben de meeste opleidingen in de curricula meer aandacht en ruimte geschapen voor het verwerven van academische, schrijf- en onderzoeksvaardigheden. De opleidingen hebben de leerlijn academische vaardigheden versterkt en de plaats van de scriptie in het programma en de begeleiding ervan verbeterd. Waar relevant is ook meer aandacht gekomen voor de instroomeisen, zodat er een verbeterde basis is om te komen tot het vereiste niveau. Tenslotte is ook de samenhang in het curriculum in vele gevallen verbeterd.

Alle instellingen hebben de rol van de Examencommissie versterkt. De commissies hebben een grotere rol in het toetsbeleid en de monitoring van de kwaliteit van de afstudeerwerken gekregen. Het toetsbeleid is in de meeste gevallen ook aangescherpt, met duidelijkere beoordelingscriteria en een verbeterde toetsings- en beoordelingssystematiek. Ook worden nu meerdere beoordelaars ingeschakeld bij de beoordeling van het eindniveau.

Wat betreft de realisatie van het eindniveau bevatten de scripties nu een betere methodologische verantwoording, is de studiebegeleiding geïntensiveerd, zijn de doelstellingen en beoordelingscriteria voor de scripties meer helder omschreven en is het proces van scriptiebeoordeling sterk verbeterd. Dit alles leidt er toe dat het vereiste eindniveau wordt gerealiseerd, zowel wat de bachelor- als de masteropleidingen betreft.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK