Engelstalig onderwijs slecht voor studieresultaten

Nieuws | door Frans van Heest
9 juli 2020 | Uit onderzoek van de Radboud Universiteit, bij de eigen opleiding psychologie, blijkt dat Nederlandse studenten slechter presteren als zij een Engelstalig curriculum volgen.
Radboud Universiteit

Nijmeegse onderzoekers hebben samen met onderzoekers van de International Max Planck Research School for Language Sciences onderzoek gedaan onder eerstejaars psychologiestudenten bij een zowel Engelstalige als ook Nederlandstalige track. Nederlandse studenten in de Nederlandstalige track halen betere studieresultaten dan Nederlandse studenten die de Engelstalige track volgen.

Om het effect van de instructietaal te bestuderen analyseerden de onderzoekers de studieresultaten 584 Nederlandse en Duitse eerstejaars psychologie studenten aan de Radboud universiteit. Daarbij is gekeken naar de studieresultaten van studenten die les krijgen in het Nederlands en in het Engels. De onderzoekers hebben gekeken in hoeverre dit invloed heeft op het aantal behaalde EC’s, de cijfers en de uitvalpercentages.

Kwaliteit heeft te lijden onder het Engels

In de Nederlandse media verschijnen regelmatig berichten waarin wordt beweerd dat de kwaliteit van het onderwijs te lijden heeft onder het gebruik van Engels als instructietaal. Dat studenten hun docenten in vakevaluaties afrekenen op de beheersing van het Engels werd al eerder gevonden in onderzoek – ook van de Radboud – maar over het effect op de studieprestaties is nog weinig bekend.

De onderzoekers verwijzen onder andere naar de breed aangehaalde kritiek van Annette de Groot. De emiritus-hoogleraar experimentele taalpsychologie stelde in haar veelbesproken afscheidsrede  dat het extra inspanning vraagt om niet in het Nederlands onderwijs te verzorgen. Zij zag genoeg reden om aan te nemen dat een negatieve invloed heeft op de informatieverwerking en kennisoverdracht binnen het onderwijs.

Sinds 2016 in twee talen

Sinds 2016 wordt de opleiding Psychologie aan de Radboud Universiteit zowel in het Nederlands als in het Engels verzorgd. De twee varianten van de opleiding zijn identiek, op de opleidingstaal en een klein deel van het studiemateriaal na. Een mooie casus dus om het effect van de instructietaal te bestuderen.

Studenten bij de opleiding Psychologie aan de Radboud zijn vrij om zelf te kiezen in welke taal ze de opleiding volgen. De onderzoekers hebben er rekening mee gehouden dat de meer gemotiveerde en beter presterende studenten voor de Engelstalige track zouden kiezen, wat het studiesucces zou kunnen beïnvloeden. Daarom is er onderzocht of er al bestaande verschillen zijn bij de aanvang van de studie, zoals het gemiddeld eindexamencijfer. Dit verschil bleek er niet te zijn.

De onderzoekers hebben ook rekening gehouden met het feit dat studenten die de Engelstalige track op hun eindexamen vergelijkbare cijfers hadden dan studenten in de Nederlandstalige tracks. Zodat beide groepen vergelijkbare cijfers hadden op hun eindexamenlijst voor Engels. Na deze correctie is er gekeken of Nederlandstalige studenten verschilden op het gebied van studiesucces.

Nederlandse studenten die ervoor kozen om in het Engels te studeren in plaats van in het Nederlands hadden iets hogere cijfers voor hun Engels op hun middelbare schoolexamens. Dit is echter niet verassend zeggen de onderzoekers: studenten met een relatief zwakke Engelse taalontwikkeling geven niet de voorkeur aan het studeren in een volledig Engelse track. Daarom zijn in het onderzoek de eindexamencijfers gematcht en zijn alleen studenten in het onderzoek meegenomen die gemiddeld vergelijkbare examencijfers hadden voor Engels.

Significant verschil in cijfers

Nederlandse studenten in de Nederlandse track behaalden significant hogere cijfers dan alle andere groepen. Gemiddeld behaalden de Nederlandse studenten in de Nederlandse track een 7.2 in het eerste jaar terwijl de Nederlandse studenten in de Engelse track gemiddeld een 6.7 behaalden, een statistisch significant verschil. De verschillen met de Duitse studenten in zowel de Nederlandse als de Engelstalige track zijn niet significant, evenals het verschil in het aantal behaalde studiepunten en de uitvalpercentages.

Er lijkt dus een licht nadeel te zijn voor studenten die de Engelstalige variant van de opleiding volgen. De onderzoekers stellen dat dit kan komen doordat de Nederlandse taalvaardigheid van de studenten hen in staat stelt beter te studeren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat studenten de informatie beter informatie opslaan als het in hun eerste taal wordt aangeboden.

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het onderwijs van mindere kwaliteit is wanneer dit in het Engels wordt gegeven. Bovendien, zo schrijven de onderzoekers, is het op basis van dit onderzoek niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen de twee mogelijke verklaringen.

Het antwoord op de vraag of het aanbieden van Engelstalig onderwijs gestaakt moet worden, blijven de auteurs schuldig. Het gemiddelde verschil in eindcijfer (0,55 punten op een schaal van 10) is dan wel significant, maar is op zichzelf misschien niet genoeg reden voor een drastische beleidswijziging. Er zijn immers ook voordelen aan het aanbieden van Engelstalig onderwijs zoals het feit dat hierdoor veel buitenlandse studenten naar de universiteit komen, wat de mogelijkheid biedt voor een International Classroom.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK