Creatieve industrie kans voor Europa

Nieuws | de redactie
6 april 2010 | De creatieve industrie is een sector met grote potentie voor Nederland én Europa, meent Frits Grotenhuis. Met de nodige investeringen kan deze sector oplossingen bieden voor grote uitdagingen in zorg, onderwijs en defensie. Een voorwaarde hiervoor is een innige Europese samenwerking. De ‘Declaration of Amsterdam’ is een goed begin, maar nog niet genoeg.

De afgelopen decennia maakt Europa een gestaagtransformatieproces door naar een mondiale kenniseconomie met allevoor- en nadelen van dien. Met de kredietcrisis blijkt hoe open enkwetsbaar de Europese economie is, te meer met eurolanden zoalsGriekenland dat een begrotingstekort van ruim 12% heeft. Het risicois niet ondenkbaar dat een eventueel bankroet andere landenmeesleept, waarmee Europa als regio decennia teruggeworpen zouworden in de tijd.

Tegelijkertijd biedt een crisis ook kansen waarop tijdig dientte worden ingespeeld. Binnen het mondiale speelveld is het zaak inte zetten op die sectoren waar je als land of regio goed in bent enreeds een positie in hebt verworven. De creatieveindustrie is zo’n sector met potentie voor Nederland en Europaom zich mondiaal te positioneren.

Grote uitdagingen

Met haar vele toepassingsmogelijkheden kunnen door de creatieveindustrie oplossingen worden geboden voor grote uitdagingen waar wede komende jaren voor staan. Denk aan de relatie met de zorgsector,of meer specifiek de vergrijzing van de samenleving en de daarmeegepaard gaande effecten. Dit vraagt om nieuwe toepassingen, zoalsapplicaties waarmee het geheugen wordt getraind of de kans opziekten als Alzheimer wordt gereduceerd. Maar ook om geavanceerdethuisomgevingen waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnenblijven wonen en de kosten voor de gezondheidszorg beperkt kunnenblijven. De creatieve industrie kan hier een prominente rol hebben.Andere toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld het onderwijs van detoekomst, simulaties voor defensie, politie of brandweer.

In Nederland heeft het eerste Innovatieplatform de creatieveindustrie in 2004 als sleutelgebied benoemd. De sector weet alenkele jaren een landelijk bovengemiddelde groei te laten zien. Ookbinnen Europa steekt de Nederlandse creatieve industrie er bovenuitqua groeicijfers en potentie, mede in relatie tot de impact opandere sectoren. Recent zijn de contouren voor een mogelijknationaal innovatieprogramma voor de Nederlandse creatieveindustrie opgeschreven wat dit voorjaar wordt beoordeeld.

Europese samenwerking

Europa heeft 2009 tot ‘het jaar van innovatie en creativiteit’uitgeroepen. Daarmee stond de sector in de schijnwerpers, maar hetis van belang ook substantieel te investeren om mondiaalconcurrerend te kunnen zijn. Europa kent een grote culturelediversiteit, is een tolerante regio en kan zich met haarinfrastructuur ook als ’testbed’ profileren.Samenwerking binnen Europa tussen landen en regio’s is daarbij eenbelangrijke voorwaarde.

In dat licht vond op 4 en 5 februari 2010 in Amsterdam deworkshop ‘Towards a Pan-European initiative in support of creativeindustries in Europe’ plaats, georganiseerd door de EuropeseCommissie in samenwerking met de gemeente Amsterdam, IIP CREATE,BNO en EDC. Het resultaat van deze workshop was de ‘Declaration ofAmsterdam’ waarin een aanzet wordt gedaan voor een ‘EuropeanCreative Industries Alliance’.

De komende maanden wordt een vervolg gegeven aan dezebeleidsdiscussies, mede in relatie tot de ‘Europe 2020 Agenda’, deopvolger van de Lissabon 2010 Agenda welke de ambitievertegenwoordigde de meest concurrerende kenniseconomie te willenzijn. Deze ambitie is na een tussentijdse evaluatie in 2005 allosgelaten en anno 2010 staat Europa er helaas niet veel betervoor. De ogen zijn dan ook gericht op het huidige Spaansevoorzitterschap van de Europese Unie dat een belangrijk stempel kandrukken op de toekomstige creatieve en daarmee op de concurrerendekoers van Europa.

Frits Grotenhuis

 

Wilt u meer weten over Frits Grotenhuis klikt u hier. Voor meerinformatie over de creatieve industrie klikt u hier http://www.waardevancreatie.nl/.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK