Noorda ziet kansen en zorg

Nieuws | de redactie
18 mei 2010 | De Nederlandse universiteiten voeren onderzoek uit dat de internationale toets der kritiek ruimschoots doorstaat. Nog wel, is de zorg van Sijbolt Noorda, als hij vooruit kijkt naar 'Kennisdebat 2010' op 3 juni. "Ten opzichte van al onze concurrenten hebben we de afgelopen tien jaar namelijk een steeds grotere investeringsachterstand opgelopen. We lopen tegen de grenzen aan."

Door de toenemende concurrentieuit het buitenland dreigen we weg te glijden. Daar moetenuniversiteiten en overheid samen een stokje voor steken, steltVSNU-voorzitter Sijbolt Noorda. Dat is dan ook precies wat deNederlandse universiteiten momenteel doen, zegt hij: “In deeerste plaats voert iedereen nu talentbeleid. Dat is niet alleengericht op het opleiden, maar ook op het vinden, binden en behoudenvan talent.”

Daar passen initiatieven bij zoals het stimuleren van excellentieen een sterke prestatiecultuur, het acquireren van jongeonderzoekers uit het buitenland en het faciliteren van eenaantrekkelijke loopbaanontwikkeling. “In de tweede plaats werkenalle universiteiten aan hun internationale concurrentiekracht. Datdoen ze niet alleen door mee te doen aan internationaal onderzoek,maar bijvoorbeeld ook door zich nadrukkelijk in het buitenlandzichtbaar te maken en te profileren.

“En in de derde plaats richten universiteiten hun onderzoek steedsmeer op maatschappelijke behoeften. Dan heb je het enerzijds overde grote uitdagingen op gebieden als gezondheidszorg, veiligheid enduurzaamheid. Anderzijds heb je het over de behoeften van hetbedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid. En inde vierde plaats trachten de universiteiten hun onderzoek tefocussen op gebieden waaraan ze een wezenlijke bijdrage kunnenleveren of waarop ze kunnen excelleren.”

€ 1,5 miljard perjaar

Op deze vier punten zijn de universiteiten nietalleen actief, ze boeken er ook concrete resultaten mee.”Daarom hebben we als VSNU deze week bijvoorbeeld een bijeenkomstals Koers van Kennis georganiseerd.Hier kunnen universiteiten leren van elkaars ervaringen endiscussiëren over navolging van bestpractices.”

“Uiteraard is er nog meer nodig en ook daar gaat die bijeenkomstover. De universiteiten willen graag voortgaan op de weg die zezijn ingeslagen. Maar daarvoor moet de overheid wel met extra geldover de brug komen. Ten opzichte van al onze concurrenten hebben wede afgelopen tien jaar namelijk een steeds grotereinvesteringsachterstand opgelopen.”

“Hierdoor lopen we met allerlei ontwikkelingen tegen grenzen aan,zoals bij het kunnen medefinancieren van – en daardoor het meedoenaan – internationaal onderzoek of het hebben vanonderzoeksvoorzieningen die talent, excellentie en innovatievebedrijven aantrekken.”

“Samen met KNAW en NWO hebben we berekend dat er € 1,5 miljardextra per jaar nodig is. Alleen daarmee kunnen we de grote stappenvoorwaarts zetten die nodig zijn om een succesvolle en relevantewetenschapssector te blijven.”

Jeugdopleiding is nietgenoeg

“Ik vergelijk het wel eens met voetbal. Met alleen eenjeugdopleiding win je geen Champions League meer. Je moet ooktalent van elders aan je binden, goede coaches hebben, veelinternationale wedstrijden spelen en interessant zijn voor publieken sponsors.

Hetzelfde geldt voor het wetenschappelijke onderzoek. Wil jemeedoen aan de top, dan moet je op al die punten initiatievenontplooien en investeren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK