Miljoenen voor zeldzaam aardmateriaal

Nieuws | de redactie
29 oktober 2010 | De exportbeperking van aardmaterialen uit China heeft impact op R&D in Nederland. NWO maakt 8 miljoen euro vrij voor onderzoek naar oplossingen voor het tekort aan zeldzame aardmaterialen. “We gaan te gemakkelijk voorbij aan de mate waarin de kenniseconomie afhankelijk is van materiële hulpbronnen,” waarschuwde de Kennismonitor 2010 al. Gasthoofdredacteur Ab van der Touw ziet vooral 'opportunity'!

NWO heeft 8 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek naaroplossingen voor het tekort aan zeldzame aardmaterialen. Het geldis bedoeld voor multidisciplinair onderzoek dat zich richt oprecycling, alternatieve materialen, gedragsbeïnvloeding enlogistiek.

Sinds de aangekondigde exportbeperking van aardmaterialen uitChina is het schaarste probleem steeds zichtbaarder. Met nameproducenten van consumentenelektronica en binnen de auto- enchemische industrie zijn in grote mate afhankelijk van gebruikervan. NWO zal binnen het onderzoeksgebied Chemische Wetenschappensamenwerken met andere overheden, Europese zusterorganisaties en deindustrie.

In de onlangs verschenen <ahref=”/201009/nederland-op-weg-naar-top-5.aspx”>Kennismonitorvan Kennisland zijn de zeldzame aardmaterialen een kernpunt. “Wegaan te gemakkelijk voorbij aan de mate waarin de kenniseconomieafhankelijk is van materiële hulpbronnen. Olie en andere fossielebrandstoffen weten we allemaal nog wel te benoemen. De rijkdom inAfghanistan niet.

Toch komt de voor de kenniseconomie zo belangrijke infrastructuurplat te liggen als we geen toegang zouden hebben tot allerleimetalen. Met name de zogeheten zeldzame aardmetalen zoudenNederland aan het denken moeten zetten. De wereldmarkt voor diemetalen wordt momenteel beheerst door China, terwijl Europa arm isaan zeldzame aardmetalen.”

Van der Touw legt een verrassend ander accent hiernaast:

Dit is een thema waar een hightech bedrijf alsSiemens middenin zit. Van der Touw legt hoe de uitmuntendemaritieme traditie van ons land hier een grote rol bij kan spelen.”De Noordzee herbergt nog vele zeldzame aardmaterialen. Wij werkensamen met bedrijven als Damen Shipyard en IHC Merwede, dat zijnniet zozeer meer de bouwers van grote schepen – dat gebeurt nu inSeoul of Shanghai – maar samen met hen maken wij de intelligentieaan boord van die schepen. Dan gaat het dus om het met precisie opgrote diepte delven van grondstoffen, op een veilige en economischverantwoorde manier.”

“Nog niet zo lang geleden was er geen noodzaak om de rijkdommenvan de Noordzee aan te boren, maar nu de Chinezen hun export op eenlager pitje zetten is dit een grote, mooie uitdaging voor hetvernuft in Nederland. Zowel bij ons als de universiteiten enonderzoekscentra.

Nederland is erg bedreven als het gaat om maritimetechnology, dus het delven van zulke zeldzame aardmetalen inzee is op het moment een goede ‘opportunity’. Zeker als jeogenschouw neemt wat voor ecologische ramp het onshoredelven van die materialen in, bijvoorbeeld, Afghanistan met zichmee zou brengen en in China nu al betekent. Hier geldt delevenswijze die mijn vader mij heeft meegegeven: ‘A goodopportunity never knocks twice’.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK