Studenten willen nieuwe ‘Schutte’

Nieuws | de redactie
20 oktober 2010 | Naar aanleiding van het inspectierapport roept de LSVb OCW op tot een diepgravend, onafhankelijk onderzoek naar 'dubieuze' afstudeertrajecten. “Dat zal moeten kijken naar alle kwesties rond de interne kwaliteitszorg van het afstuderen. Dus naar bekostiging, perverse prikkels, interne financiële verdeelmechanismen, en de actieve betrokkenheid van studenten en docenten bij de borging van de kwaliteit.”

De interimrapportage van de inspectie over deomgang met afstudeertrajecten -naar aanleiding van hetrapport-Leers voor Hogeschool Inholland– is voor de studenten aanleiding deanalyse krachtig te verbreden. Zij doen een beroep op de nieuwebewindslieden van OCW het werk van de inspectie te laten uitbreidendoor een onafhankelijke commissie. “Studenten en docenten zijn nietzo geneigd om met een klacht of kritische opmerkingen naar deinspectie te gaan.”

Perverse prikkels tegengaan

LSVb-voorzitter Sander Breur erkent voluit dat het streven naareen goed afstudeerrendement door alle partijen in het hogeronderwijs en het beleid wordt gedeeld. Maar hij meent dat deinspectierapportage aangeeft dat het evenwicht daarbij zoek lijkt.”Als de opleidingsdirecties vooral vanwege de financiënaangesproken worden op hun rendementen, dan is dat echt zoek. Endat speelt ook in het eigen, interne beleid van hogescholen enuniversiteiten een grote rol. Men verdeelt de overheidsfinancieringals het ware net zo over de faculteiten en eenheden als de ministerdat doet over de instellingen. Opleidingen waar het rendementachterblijft worden dan financieel ‘gestraft’. Dan krijg je hetsoort perverse prikkels, waar Olchert Brouwer in zijn stuk op ScienceGuide al over sprak.”

Het zijn deze factoren en de samenhang daarvan achter despecifieke problematiek, waar Leers c.s. naar hebben gekeken, dievoor de LSVb reden zijn om een diepgaande analyse te verlangen.Want zelfs als het bekostigingsstelsel van het HO wordt aangepasten de ‘diplomafactor’ verlaagd wordt, is een gedegen discussie overde werking van de verschillende prikkels in de bekostiging en hetinterne beleid noodzakelijk.

Bij de ‘hbo-fraude’ zaak werd daartoe door oud-GPV-voormanGert Schutte een commissie voorgezeten. De LSVb zou graag eendergelijke gezaghebbende club zien optreden die de samenhang van deverschillende factoren en hun werking -ook in het kader van debekostiging- gaat onderzoeken. “Als we allemaal willen dat hetafstudeerrendement omhoog gaat, dan moeten we er ook voor zorgendat de waarde en betekenis van die behaalde diploma’s nooitter discussie komen te staan.”

Visie van Geert Dales

Opvallend is dat ook Geert Dales bij de publicatie van hetadvies van Leers een dergelijke analyse gaf. Voor het fundament vanhet HO-beleid dat zulke ruimte geeft, bepleitte Dales toen al eensterke wijziging. De bekostiging van de instellingen moest niet inhoge mate gebonden zijn aan de diplomering van de instroom. Datpleidooi was opvallend, omdat de Commissie Leersconcludeerde dat het ‘binnenhalen van diplomabonus’ geen rolspeelde bij de gelaakte opzet van een extra afstudeertraject voorsterk vertraagde studenten.

De zorg om de maatschappelijke waarde van het HBO-diploma isniet alleen een punt dat de LSVb opvoert in deze zaak. OokDoekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, sprak zijnzorg in een opvallend scherpe veroordeling uit overde onregelmatigheden. “De samenleving moet kunnen uitgaan vande zekerheid dat de kwaliteit van alle uitgereikte diploma’s bovenalle twijfel verheven is”, zei hij in reactie op het werk vanLeers. Een nadere analyse van ScienceGuide van denuances en perikelen rond de bekostiging en de prikkels daarin -metonder meer de visie van Dales en van oud-minister Ritzen daarover-leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK