Waar zijn de vrouwen?

Nieuws | de redactie
8 maart 2011 | Op 8 maart Internationale Vrouwendag moet de Nederlandse kenissector wel even stil staan bij zijn bedroevende prestaties waar het de positie van vrouwen betreft. De 9 toppers die EL&I gister benoemde voor de innovatiegebieden? Allemaal mannen. Hooglerarenbenoemingen? 12% vrouwen.

Minister Verhagen gaat de 9 topgebieden voor zijn innnovatie- enbedrijvenbeleid laten trekken door even zo vele heren. Sterker nog: ook de tiende trekker -dievoor het thema Hoofdkantoren- is weer een man. Blijkbaar is hetniet te doen om voor zulke brede, kennisrijke thema’s vrouwen tevinden? Wat ontbreekt aan het profiel, de kwaliteit, het netwerk enhet inhoudelijk ‘gewicht’ van mensen als bijvoorbeeld LouiseFresco, Els Goulmy, Louise Gunning of Rietje van Dam?

“Aandacht voor meer vrouwelijk talent blijft nodig,” zeiminister Marja van Bijsterveldt nog pas een maand geleden toen zijbezorgd vaststelde, dat de groei van het aantalvrouwelijke bestuurders stagneert. “Aandacht voor meervrouwelijk talent in de top van de organisatie is belangrijk omdatdit bijdraagt aan de kwaliteit van het bestuur en onderzoekuitwijst dat diversiteit in de top gunstig is voor debedrijfsresultaten. Daarnaast hebben vrouwen in de top eenbelangrijke voorbeeldfunctie voor vrouwelijk talent in de rest vande organisatie.” Jammer dus dat partijgenoot Verhagen die boodschapnog niet echt heeft verinnerlijkt.

Dat er nog hoop is, blijkt bij onder meer de AHK. Die benoemdegisteren een nieuwe directeur van het AmsterdamsConservatorium: Janneke van der Wijk, nu nog directeurvan Muziek Centrum Nederland (MCN).

Dr. Marieke van den Brink (RU Nijmegen) publiceerderecent haar nieuwe boek Hoogleraarbenoemingen inNederland (M/V). Mythen, feiten en aanbevelingen. “Nieuwehoogleraren worden in de meeste gevallen niet geworven via eenopen procedure en de benoemingsadviescommissie bestaat in bijna dehelft van de gevallen uitsluitend uit mannen – ondanks universitairbeleid dat open werving en een diverse commissievoorstaat,”onderstreept zij. Van den Brink pleit dan ook voor hetbeter naleven van bestaand beleid, het vergroten van de controledaarop en consequenties verbinden als beleid niet wordtopgevolgd.

Oud-minister Jo Ritzen liet bij zijn afscheid van de UM eveneensblijken, dat hij zijn conclusies heeft getrokken uit het wansucces van de kennissector bij hetstimuleren van vrouwelijk talent: “De norm van 20% vrouwelijkehoogleraren hebben we niet gehaald. Bij 60% vrouwelijke studentenkan dat gewoon niet, is het niet aanvaardbaar dat dit nietlukt.

Het is ook een kwaliteitsprobleem. Je haalt de talenten uit jewetenschappelijke ‘bevolking’ dus niet voldoende naar boven. Jemist zo rolmodellen voor je studenten om dit nog meer aan temoedigen. Dat is een minpunt onder mijn eigen prestaties en een minvoor heel de organisatie. Het lijkt niet organisch, stapsgewijs tegaan.

Dus dan de beuk erin! Quota worden mijns inziens onvermijdelijk,bij alle bezwaren die ik ook wel zie. Elke faculteit zal een quotummoeten gaan hanteren bij benoemingen. Want dat het niet lukt, datkan zo niet langer.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK