Studeren was nog nooit zo populair

Nieuws | de redactie
24 augustus 2011 | Ruim 46.000 nieuwe studenten hebben zich aangemeld voor een WO bacheloropleiding. Dat betekent ongeveer 4,5% meer studenten dan op hetzelfde moment in 2010. De groei van buitenlandse studenten is enorm en vooral de richtingen Techniek en Natuur zijn in trek, in tegenstelling tot Taal en Cultuur.

Hoewel het definitieve aantal inschrijvingen pas in januari2012 bekend is, concludeert VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda op basisvan de vooraanmeldingen dat studeren nog nooit zo populair isgeweest onder jongeren.

Noorda: “Dit is goed nieuws maar onderstreept tegelijkertijd denoodzaak van een juiste studiekeuze en de goede studiehouding. Daarwerken de universiteiten hard aan.”

Deze stijging van aanmeldingen van nieuwe studenten (het gaathier om studenten die niet eerder een opleiding hebben gevolgd inhet wetenschappelijk onderwijs) komt overeen met de trend van deafgelopen jaren in het wetenschappelijk onderwijs. In hetbranchejaarverslag Nederlandse universiteiten 2010, dat de VSNUvandaag presenteert, is te zien dat het aantal studenten al sinds2009 fors groeit. Ook het hoger beroepsonderwijs kent een stijgendebelangstelling van studenten. Daarnaast vallen een drietal anderetrends op.

Nederlandse universiteiten in trek in hetbuitenland

De groei in de aanmeldingen wordt grotendeels veroorzaakt dooreen toename van het aantal deelnemers met een niet-Nederlandsenationaliteit. Hun aantal bedraagt tot nu toe ruim 7.000. Dat iseen stijging van 38% ten opzichte van dezelfde peildatum vorigjaar. De ‘rode loper’ voor buitenlands talent lijkt tewerken.

Sijbolt Noorda is blij met de toename van niet-Nederlandsestudenten. “Dit toont aan dat de Nederlandse universiteiten in hetbuitenland hoog staan aangeschreven. En dat is gunstig in een tijdvan toenemende internationale concurrentie”.

Sterkste groei in Techniek en Natuur

De grootste groei ten opzichte van 2010 zit bij de opleidingendie vallen onder de cluster gebieden (HOOP) Techniek (17%), Natuur(12%) en Economie (11%). Met meer dan 4.000 aanmeldingen is debacheloropleiding Psychologie overigens veruit het populairst.

Opvallend is dat de opleidingen die onder Taal&Cultuurvallen dit jaar minder populair lijken te zijn bij de studenten. Deaanmeldingen daar zijn tot nu toe met 8% afgenomen.

Animo voor deeltijdopleidingen neemt af

Ondanks de groei in totaal aantal aanmeldingen, lijkt dit jaarde animo voor deeltijdopleidingen in zowel bachelor als master tezijn afgenomen. Vorig jaar waren er bijna 3.000 personen dieaangaven met een deeltijdopleiding te willen beginnen, dit jaarzijn dat er ruim 2.100, een daling van bijna 30%. Wel lijkt er eenlichte stijging te zitten in het aantal deeltijdstudenten bijlerarenopleidingen die geen last hebben van de dreiging van delangstudeerdersmaatregel van het kabinet.

De VSNU benadrukt dat het bij de aanmeldcijfer van 2011 omvoorlopige cijfers gaat. Het aanmeldproces loopt tot uiterlijk 1oktober. Ook daarna zullen nog inschrijvingen door deuniversiteiten worden verwerkt. Daarbij levert niet elke aanmeldingook een daadwerkelijke inschrijving op, met name bij buitenlandsestudenten. Maar de gesignaleerde trends zijn duidelijk.

Lees hier het branchejaarverslag Nederlandse universiteiten2010 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK