Stapel reageert op fraude-rapport

Nieuws | de redactie
31 oktober 2011 | Na lezing van het rapport-Levelt over de datafraude van prof. Diederik Stapel heeft de hoogleraar een persoonlijke reactie gegeven. “Ik zal nog diep moeten graven om te achterhalen waarom dit alles gebeurd is, wat mij hiertoe heeft bewogen.” De Tweede Kamer wil zich ook over deze zaak buigen.

U leest de actuele achtergronden van het rapport-Levelt hier. Het Kamerlid Jasper van Dijk (SP) wil deregering om een nadere reactie vragen over de achtergronden enconsequenties van de affaire-Stapel. Hij benadrukt tegenoverScienceGuide dat het hem niet gaat om een discussie overde specifieke casuistiek van dit geval, maar om een naderedoordenking van de effecten op het onderzoekbeleid en de vragenrond de onafhankelijkheid en integriteit van onderzoek die in ditbeleid aan de orde dienen te komen.  

U leest de persoonlijke reactie van professor Stapelhieronder.

31 oktober 2011

De laatste weken heb ik lang nagedacht of ik moet reageren en zoja, wat ik dan moet zeggen. Het is moeilijk de juiste woorden tevinden. De commissie heeft gesproken. En nu moet ik en wil ik ietszeggen, hoe onmogelijk het ook is het juiste te zeggen.

Ik heb gefaald als wetenschapper, als onderzoeker. Ik hebonderzoeksgegevens aangepast en onderzoeken gefingeerd. Niet eenkeer, maar meerdere keren, en niet even, maar gedurende een langeretijd. Ik realiseer me dat ik door dit gedrag mijn directe collega’sin verbijstering en boosheid heb achtergelaten en mijn vakgebied,de sociale psychologie, in een kwaad daglicht heb gesteld. Ikschaam me daarvoor en ik heb daar grote spijt van.

Wetenschap is mensenwerk, het is teamwerk. Ik heb de afgelopenjaren enorm genoten van de samenwerking met talloze getalenteerde,zeer gemotiveerde collega’s. Ik hecht er aan te benadrukken dat ikhen nooit op de hoogte heb gebracht van mijn oneigenlijk gedrag. Ikbied mijn collega’s, mijn promovendi en de gehele academischegemeenschap mijn oprechte excuses aan. Ik ben me bewust van hetleed en het verdriet dat ik bij hen heb veroorzaakt.

Sociale psychologie is een groot, belangwekkend, en solidevakgebied dat prachtige, unieke inzichten biedt in menselijk gedragen daarom nog steeds veel aandacht verdient. Ik heb de fout gemaaktdat ik de waarheid naar mijn hand heb willen zetten en de wereldnet iets mooier wilde maken dan hij is. Ik heb gebruik gemaakt vanoneigenlijke middelen om de resultaten aantrekkelijk te maken. Inde moderne wetenschap ligt het ambitieniveau hoog en is decompetitie voor schaarse middelen enorm. De afgelopen jaren is diedruk mij te veel geworden. Ik heb de druk te scoren, te publiceren,de druk om steeds beter te moeten zijn, niet het hoofd geboden. Ikwilde te veel te snel. In een systeem waar er weinig controle is,waar mensen veelal alleen werken, ben ik verkeerd afgeslagen. Ikhecht eraan te benadrukken dat de fouten die ik heb gemaakt, nietzijn voortgekomen uit eigenbelang.

Ik besef dat er nog heel veel vragen zijn. Mijn huidigegesteldheid staat mij echter niet toe deze te beantwoorden. Ik zalnog diep moeten graven om te achterhalen waarom dit alles gebeurdis, wat mij hiertoe heeft bewogen. Ik heb hierbij hulp nodig die ikinmiddels ook heb gekregen.

Hier wil ik het op dit moment bij laten.

Diederik A. Stapel


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK