Technologie als toegangspoort

Nieuws | de redactie
29 maart 2012 | Maurice de Hond initieerde afgelopen week de discussie rond de eerste Ipadschool. Maar hoe ga je als docent nu om met jongeren die van jongs af aan bekend zijn met laptops, tablets en smartphones? Op het Nationaal Congres Onderwijs & Social Media leggen experts van Hogeschool Zuyd uit hoe.

“Docenten mopperen weleens dat de ‘jeugd van tegenwoordig’achter een laptop (tablet, smartphone) zit weggedoken tijdens hunlessen, maar voor deze nieuwe jongeren is dat logisch. Deze’digital natives’ hebben immers nooit anders meegemaakt dan omringdte zijn door technologie. Deze technologie stelt hen in staat omkennis te verwerven, in contact te komen en te blijven met dewereld om hen heen, en hun creativiteit te ontplooien. 

De technologie is voor hen geen belemmering om kennis teverwerven, maar vormt juist een brug naar die kennis. Technologiestelt studenten van deze eeuw in staat om zich kennis en inzicht teverwerven. 

In een onderzoek (2011) onder jongeren (die ookwel Einstein-generatie, Generatie Y of Internet-generatie wordtgenoemd) is gevraagd welke waarden zij belangrijk vinden. Devolgende centrale waarden worden genoemd: authenticiteit, respect,zelfontplooiing, geluk, gezellig, samen. Deze waarden zijn ookallemaal terug te vinden in hun gebruik van social media. 

21st century skills

Niet hip doen als je het niet bent

Authenticiteit betekent ergens voor staan en duidelijk een eigenmening hebben: dat is belangrijk. En dat geldt voor iedereen, destudent, zijn vrienden, maar ook ouders en docenten. Voorcommunicatie betekent dat een docent die hip doet maar het niet is,respect verliest. Dat zelfontplooiing van belang is, sluit aan bijdiverse onderzoeken, die uitwijzen dat zelfontplooiing een veelbelangijker drijfveer is  voor het leveren van prestaties, danbeloning (http://youtu.be/u6XAPnuFjJc).

De 21e eeuw is al ruim 10 jaar onderweg. We ervarenallemaal dat onze samenleving sterk veranderd is onder invloed vantechnologie, (mobiele) internet en de opkomst van socialenetwerken. Dat heeft uiteraard ook invloed op ons werken en leren.In deze veranderende maatschappij, hebben mensen anderevaardigheden nodig dan pakweg 25 jaar geleden, nl. ‘vaardigheden van de 21e eeuw’ of wel ’21st centuryskills’. 

De Universiteit Twente heeft in een literatuurstudie, neergelegdin de Discussienota 21st Century Skills (2010), devereiste competenties geanalyseerd.
Diverse onderzoeken noemen 7 vaardigheden:  communicatie,samenwerking, ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen,creativiteit, kritisch denken en sociaal-cultureel bewustzijn alsde belangrijke competenties.   

De discussienota concludeert dat 21st century skillsgeïntegreerd  moeten worden in het curriculum en gerealiseerdin de kernvakken van de opleiding. Dit vraagt om docenten met 21stcentury teaching skills. 

ICT op zinvolle manier inzetten

Docenten zouden verschillende onderwijsstrategieën enbeoordelingsprocedures onder de knie dienen te krijgen. Daarvoormoet de docent zich allereerst de 21st century skills eigen makenen die kennis vervolgens toepassen binnen zijn onderwijs. Daarvoorkan gebruik gemaakt worden van het TPACK-model.

Het TPACK-model beschrijft de kennis die een docent nodig heeftom ict te integreren in zijn of haar onderwijs. Om ict op eenzinvolle manier in te zetten in het onderwijs, moet de docent wetenhoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan wordenmet behulp van ict en welke didactiek het leren van bepaaldeonderwerpen met behulp van ict versterkt. 

TPACK model

                            TPACK-model 

Daarvoor is het niet alleen noodzakelijk dat een docent beschiktover afzonderlijke kennis van ict, didactiek en vakinhoud, maarjuist dat hij begrijpt hoe deze kennisdomeinen  – vakinhoud(Content Knowledge), didactiek (Pedagogical Knowledge) en ict(Technological Knowledge) – met elkaar samenhangen en hoe dezesamenhangt met de context waarbinnen onderwijs wordt gegeven: dedoelgroep van het onderwijs en de omgeving waarin deze doelgroepzich bevindt.

Daarom is voor het zinvol en succesvol integreren van ict in hetonderwijs ook kennis van doelgroep, school, infrastructuur enomgeving noodzakelijk.

Handreikingen voor de docent

TPACK biedt geen competenties maar laat docenten (bij voorkeurin teamverband) nadenken welke vaardigheden ze nog nodig hebben omict echt goed te gebruiken. 

SURFacademy biedt de cursus 21eDingen aan, waarmee docenten kennis kunnenmaken met diverse web2.0-tools. 21eDingen biedt de docenthandreikingen op het gebied van techniek (Technological Knowledge)en didactiek (Pedagogical knowledge) hoe hij zijn vakkennis(Content Knowledge) effectiever kan overdragen aan en delen met destudent. Docenten (en andere medewerkers van onderwijsinstellingen) die hebben leren werken met één of meer van de21eDingen: 

  • hebben de vaardigheid om deze tools succesvol in hun onderwijsin te zetten (Technological Knowledge);
  • weten hoe ict ingezet kan worden in hun onderwijs en welkedoelen ze hiermee kunnen bereiken (Pedagogical Knowledge);
  • hebben meer mogelijkheden om bij te blijven op hun vakgebied(Content Knowledge);
  • hebben meer kennis en kunde van de context waarbinnen hetonderwijs plaatsvind;
  • docenten die zonder angst of twijfel durven te experimenterenmet ict-tools; 

De docent kan de eDingen inzetten om 21st century skills in hetonderwijs in te bedden (bijvoorbeeld door samenwerking en reflectiete stimuleren) of om zelf zijn 21st century skills te versterken endaarmee de kennis van zijn vak te vergroten. Dit stelt hen in staatom efficiënter en beter onderwijs te geven, dat beter aansluit opde leefwereld en de behoefte van de student.” 

Tijdens het Nationaal Congres Onderwijs & Social Media(31 mei 2012) kunt u kennis maken met deze praktische toolbox en depraktijkervaringen van Zuyd Hogeschool. 

Dit stuk werd geschreven door Margreet van den Berg, Chris Kockelkoren  & Judith van Hooijdonk (HogeschoolZuyd)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK