Academisch klimaat voor Friesland

Nieuws | de redactie
21 mei 2012 | Friesland kent geen universiteit, maar een academisch klimaat wordt in Leeuwarden wel nagestreefd. €3,9 miljoen van de Gedeputeerde Staten gaat nu twintig promovendi onder de vlag van University Campus Fryslân aan het werk zetten. Onder meer Stenden gaat enkele van hen herbergen.

“We zijn erg tevreden met de waardering die de Provincie heeftuitgesproken,” laat Frans Zwarts, bestuurder van University CampusFryslân (UCF) weten. Zwartskreeg een jaar geleden de leiding over het project rond de UCF dathet academisch klimaat in Friesland moet aanwakkeren. Met het geldvan de Gedeputeerde Staten moet daar nu een slag in gemaaktworden.

Friesland als laboratorium 

“De UCF is de regievoerder, maar onder de noemer InternationalGraduate and Research School (IGRS) zitten de promovendi bij deverschillende kennisinstellingen Wetsus, de Waddenacademie, NHLHogeschool, Stenden, en de Fryske Akademy,” vertelt Zwarts. Bij dieinstellingen zullen de onderzoekers internationaal relevantonderzoek gaan doen met Friesland als natuurlijklaboratorium. 

De onderzoekers gaan zich richten op de eerder vastgestelde ‘hotspots‘voor Friesland: Water, Toerisme, Meertaligheid, Leefbaarheid,Duurzame energie, en Groene Life Sciences. Binnen deze thema’skrijgt iedere deelnemende kennisinstelling een aantal promovenditoegewezen. “Zo gaan er twee naar Stenden bij het European TourismFuture Institute (ETFI) en zullener vijf naar Wetsus gaan op het gebied van water management.”

Universiteitsbibliotheek in Leeuwarden

Van een fysieke universiteit in Friesland is evenwel geensprake, toch benadrukt Zwarts wel dat er plannen liggen om ook opdat punt Leeuwarden een meer academisch karakter te geven. “We zijnbezig met een locatie waar promovendi en afgestudeerden van de UCFhun bul krijgen. Dat kan in de Johannes de Doperkerk, maar wekijken ook naar het gebouw tegen het provinciehuis.”

Daarnaast is de University Campus Fryslân in gesprek metTRESOAR, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum inLeeuwarden. “Dat moet uiteindelijk echt eenuniversiteitsbibliotheek worden, waar studenten ook echt heen gaanom te studeren. Daar is behoefte aan en het is van grote invloed ophet academisch klimaat.” 

De nu toegewezen promovendi vormen volgens Zwarts een eerstestap in een verdere uitbreiding van de University Campus Fryslân.”Er zijn al zeven universitaire masterprogramma’s ondergebracht bijde verschillende kennisinstellingen. Dat willen we verderuitbreiden. We willen de kennisinfrastructuur verder verbeteren.Het moet nog aantrekkelijker worden om hier als academicus rond telopen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK