Staalkaart voor Utrecht

Nieuws | de redactie
10 juli 2012 | Wie volgt Yvonne van Rooy op bij de UU? Wie kan en durft dat eigenlijk? ScienceGuide brengt het kandidatenveld in kaart en doet enkele suggesties.

De UU heeft een opbeurend voorbeeld in de huidige onzekere fasevan transitie: de Universiteit Utrecht. Het leek in 2004 bijnaondenkbaar dat iemand het lange tijdperk-Veldhuis zou kunnen doenvergeten, laat staan verbleken. De opvolger van de voormaligeInspecteur Generaal van het Onderwijs als collegevoorzitter slaagdeer niettemin in een eigen, zeker zo succesvolle era te latengroeien. Dat tijdperk-Van Rooy loopt nu af. Waarom zou het de UUniet lukken een evenwaardige voorzitter te vinden?

Dat lukt als men weet waar te zoeken. ScienceGuide brengt dat inkaart aan de hand van de best denkbare profiel-gedachten voor ’thenext Yvonne’.

1.      Utrecht zoekt eenvrouw

Het is geen vreemde gedachte om het profiel van Van Rooy voortte zetten. Immers: never change a winning team. Aan wie zou de UUdan kunnen denken?

a.)   Pauline van der MeerMohr

Minder ‘politiek’ dan Van Rooy, maar net zo WO-ervaren als zijdestijds. De Erasmus-voorzitster werd niet de nieuweVSNU-voorzitter, dus ruimte voor promotie naar de hoogst gerankteuniversiteit is nog aanwezig. En vergeet niet: de EUR is in deZuidvleugel Alliantie deDritte im Bunde, binnen de StrategischeAlliantie van UU-UMCU-TU/e is Utrecht de onbetwiste leider…

b.)   Louise Fresco

Bij de nummer 1 universiteit in de rankings hoort een topvrouwin de wetenschap en het wereldwijd kennisdebat. In ons land kom jedan niet om Fresco heen. Zij werd niet de Akademie President, dusook hier is ruimte voor promotie.

c.)    Geri Bonhof

Een van de grote doorbraken van Van Rooy is de intensievesamenwerking met partners in het HBO. De combinatie met de TU/e zaldat rond de High Tech Campus in Eindhoven alleen maar sterkermaken. HKU en Design Academy zullen hun rol in dit geheel verderversterken en profileren kunnen. De UU zou daarom een stevigebestuurder kunnen kiezen die Utrecht volledig kent en Den Haagevenzeer. Een collegevoorzitter kortom, voor wie de Uithof nu algeen geheimen meer kent.

2.      Utrecht zoekt eengeleerde

Het model Van Vught/Breimer triomfeert alom in het WO: de RectorMagnificus annex voorzitter. Niets verbiedt de UU om dit eveneenste volgen, maar ook los van het rectoraat zou een uitnemendeacademicus een boeiende nieuwe naam na de rasbestuurders Veldhuisen Van Rooy zijn.

a.)   Bert van der Zwaan

Het combineren van de beide functies in één persoon zou rectorVan der Zwaan uitstekend kunnen realiseren. Een benoeming als dezegeeft meteen ruimte voor een nieuwe persoon op een andereportefeuille binnen het CvB, bijvoorbeeld om het aanjagen van deinternationale relatiepatronen nadrukkelijk op zich te nemen.

b.)   Ronald Plasterk

Leiden liet hij schieten. Te vroeg voor een besluit op deochtend van 13 september. Utrecht komt wellicht precies op hetgoede moment voor hem beschikbaar.

c.)    Job Cohen

De beminnelijke, serieuze jurist heeft een conduitestaat dieverder strekt dan confrontaties met het door Plasterk gecoiffeerdePowNed. Cohen was Rector Magnificus in Maastricht, toen eeninternationaal gerichte, jonge universiteit in opbouw. Hij was daarcollega van VSNU-voorzitter Dittrich en brengt nu een HO enpolitiek netwerk op wereldwijd niveau met zich mee.

3.      Utrecht zoekt eenbestuurder

A safe pair of hands. Dat is voor een topuniversiteit inturbulente tijden wel fijn en bouwt voort op de succesformule onderbestuurlijk door alle wateren gewassen voorzitters als Jan Veldhuisen Yvonne van Rooy.

a.)   Ron Minnee

Hij werd niet de DG voor hoger onderwijs en onderzoek. Deervaren en rustige directeur Hoger Onderwijs op OCW heeft allereden een boeiende, invloedrijke positie elders in deze branche aante nemen. Zijn netwerk, expertise en dossierkennis van deze sectorzijn nu nog ongeëvenaard.

b.)   Uri Rosenthal

De hooggeleerde crisismanagement analyticus en adviseur heeftvia de Senaat en Buiza een prachtig netwerk op internationaal enHaags niveau opgebouwd. Als minister bleek hij een ‘Fehlbesetzung’.Het lid van de RvT van de UU, Jan van Zanen, en staatssecretarisZijlstra zullen hun partijgenoot vast een prestigieuze positiegunnen waar hij zijn kwaliteiten wel kan ontplooien. En Mark Rutteverlossen ze zo van een pijnlijk HRM-probleem.

c.)    FrankVandenbroucke

De nummer 1 in de WO-rankings moet voor niets minder gaan danhet beste. Een buitenlander dus, die hoogleraar is op eenNederlandse leerstoel, een minister die als de intellectuele leidervan zijn onderwijscollega’s in Europa gold, een wetenschapper vanOxford en de KU Leuven en een partijvoorzitter die zijnonkreukbaarheid bewees in een smerige politieke crisis.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK