Passend onderwijs moet je leren

Nieuws | de redactie
15 oktober 2012 | Hoe krijgt de school voldoende goede mensen die extra ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, zoals gedragsproblemen of beperkingen? Inholland-lector prof. Dolf van Veen gaat bij Windesheim hier aan werken.

De samenwerking van grote educatieve faculteiten in het kadervan de 4-ff’en is in dit samengaan opnieuw merkbaar. Aandacht voorde versterking van de kwaliteit van het docentschap op dit terreinis een belangrijke voorwaarde om de ontwikkeling naar passendonderwijs te laten slagen. Prof. drs. Dolf van Veen gaat alsbuitengewoon hogeschoolhoofddocent Onderwijs en Jeugdzorg bijWindesheim daarom een bijdrage leveren aan de kwaliteit endeskundigheid van leraren die met deze leerlingen werken.

Hij is orthopedagoog en naast zijn nieuwe functie vanbuitengewoon hoofddocent bij Windesheim tevens hoogleraar en lectorbij de Universiteit van Nottingham en Inholland op het terrein vanonderwijs en jeugdbeleid in grote steden. Op het meest recenteMeesterschap-debat van de 4-ff’en liet hij al blijken zich zorgente maken over de ontwikkelingen op dit terrein.

Poolse landdag?

Hij zei toen onder meer over “de Zorgadviesteams, die heb ikzelf tot stand helpen brengen als nieuwe vorm van aanpak, inmiddelsheb ik daar een dubbel gevoel bij. Sociale hulpbronnen rond deschool zijn belangrijk, maar als het een Poolse landdag wordt…..Als je ziet dat er allemaal netwerkjes zich opdringen aan dedocententeams en de scholen,  dan doen we iets niet goed.”

“In plaats van 10 à 20 netwerken, zie ik liever één klein teamdat zich in de school gericht bezig houdt met specifieke kinderen.Want dat ontbreekt ook vaak in scholen voor zeer moeilijkopvoedbare kinderen. En dan wordt het soms heel moeilijk. We hebbengeen traditie van samenwerking.”

Toerusting en samenwerking

De ambitie in het werk dat hij nu ook bij Windesheim wil gaanverrichten, past in de visie van het kabinet en deonderwijspraktijk om goede onderwijszorg en extra ondersteuningniet alleen beschikbaar te stellen in het speciaal onderwijs, maarjuist ook in het regulier onderwijs. Het gaat daarbij in de eersteplaats om een betere toerusting en begeleiding van leraren.Samenwerking met instellingen voor jeugdhulp, opvang enontwikkelingsstimulering levert daar ook een belangrijke bijdrageaan.

Bij Windesheim gaat Van Veen inhoudelijke verdieping geven aanhet thema passend onderwijs en kwaliteitsverbetering van hetonderwijs vanuit het perspectief van professionalisering en desamenwerking tussen (speciaal) onderwijs en jeugdzorg in hetbijzonder.

Daarvoor gaat hij onderzoeksprojecten leiden en zal hij eenactieve rol spelen bij de programmaontwikkeling voor delerarenopleidingen. Daarnaast verzorgt hij masterclasses overpassend onderwijs, pedagogisch klassenmanagement engedragsvraagstukken in het onderwijs voor studenten van deLerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo), masterstudenten SpecialEducational Needs (master SEN) en geïnteresseerden uit hetonderwijswerkveld.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK