Meer masters voor de klas

Nieuws | de redactie
28 april 2014 | Meer en beter gekwalificeerde masteropgeleide leraren moeten de uitkomst zijn van OCW sectorafspraken met de VO-raad. Daarin worden de lerarenopleidingen meegenomen. In 2020 moet 85% van de docenten bovenbouw-VWO een academische master hebben gevolgd.

Naar aanleiding van het regeerakkoord, het  NOA en de lerarenagenda heeft OCW met de VO-raad zogeheten sectorafspraken gemaakt over de uitwerking van de plannen voor de positie van docenten in die documenten. In deze afspraken staat een set van maatregelen om de kwaliteit van de leraar te verbeteren. Zo wil men dat in het VO meer master geschoolde leraren voor de klas komen: 50% in 2020. Naar aanleiding van de motie-Duisenberg is daarnaast de afspraak gemaakt, dat het aantal academische masteropgeleide docenten in de bovenbouw van het VWO moet gaan stijgen van 60% naar 80-85% in 2020.

Gemiddeld opleidingsniveau omhoog

In het akkoord is opgenomen, dat men uitgaat van het besef, dat de vergrijzing tot gevolg heeft dat de komende jaren  een grote groep eerstegraads leraren het beroep gaat verlaten. Daarmee komt de kwaliteit  van het onderwijs onder druk te staan. Bovendien zijn op middelbare scholen meer  masteropgeleide leraren nodig vanwege complexere onderwijs- en schooltaken. Het  vergroten van het aantal masteropgeleide docenten geeft ten slotte ook een impuls aan het  creëren van ‘lerende organisaties’ in het VO, aangezien deze docenten een extra bijdrage  kunnen leveren aan het verbinden van samenwerking, leren en onderzoek.

Dit heeft consequenties voor de lerarenopleidingen en de opleidingsscholen die met hen samenwerken. “OCW en VO-besturen dragen in samenwerking met de lerarenopleidingen bij aan het verhogen van het gemiddelde opleidingsniveau en een vergroting van de kwaliteit van startende en zittende leraren in de sector, onder meer door hen de mogelijkheid te bieden een hoogwaardige opleiding op masterniveau te volgen. Ook wordt ingezet op meer academisch geschoolde leraren voor de klas, vooral in de tekortvakken en in de bovenbouw van het vwo onder meer in het kader van het verbeteren van het academisch klimaat. In dat kader zetten OCW en VO-raad in op een versterkte inzet van de Lerarenbeurs.”

OCW neemt daarbij het initiatief om “met lerarenopleidingen en VO-sector te komen tot een set  van aanvullende en samenhangende maatregelen om meer masteropgeleide leraren op  te leiden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het stimuleren van educatieve  minorstudenten om een educatieve master te halen en het verruimen van de  mogelijkheden om de Lerarenbeurs in te zetten. Ook het bieden van een  tegemoetkoming in de studiekosten voor studenten die direct na het behalen van hun  diploma een masteropleiding volgen in een tekortvak en waarbij de student een  onderzoeksopdracht doet/stageplek heeft bij zijn of haar school, behoort tot de mogelijkheden.”

Eerst nog een nulmeting

OCW en VO-raad stellen vast dat zij het eens zijn, “dat academische opleidingsscholen in het VO een  betekenisvolle rol spelen bij de versterking van de samenwerking tussen scholen en  universitaire lerarenopleidingen rond schoolontwikkeling, het opleiden en ontwikkelen van  leraren voor het VO en onderzoek. Daarom willen de VO-raad en OCW een kwalitatieve impuls geven aan de opleidingsinfrastructuur van  de scholen die deelnemen aan bestaande (academische) opleidingsscholen.”

Daarnaast  willen zij dat “binnen het beschikbare budget er een substantiële uitbreiding van het  aantal opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs komt, leidend tot minimaal 2200 en zo  mogelijk 4000 extra structurele opleidingsplaatsen in 2020.”

In 2020 moet 50% van alle leraren een afgeronde  masteropleiding hebben. De precieze invulling hiervan is nog onderwerp van overleg. “Over de opbouw van dit percentage over de onderwijssoorten vwo,  havo, vmbo en praktijkonderwijs maken OCW en VO-raad in de zomer van 2014 aanvullende afspraken, gebaseerd op een representatieve nulmeting.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK