Technologie geen vereiste

Nieuws | de redactie
29 september 2015 | Jos Fransen werd begin 2015 benoemd als lector Teaching, Learning & Technology bij Inholland. In zijn rede schetst hij nu hoe technologie niet vanzelfsprekend bijdraagt aan onderwijskwaliteit. “Onderwijs kan alleen maar beter worden als technologie beredeneerd wordt ingezet.”

Volgens Fransen kan “technologie pas bijdragen aan de kwaliteit van het hoger onderwijs, als duidelijk is wat we met het onderwijs willen en wat de rol van techniek daarbij kan zijn.” Tijdens zijn inaugurele rede afgelopen donderdag bij Inholland Rotterdam stelde Fransen dat “juist in een tijd waarin technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan, moeten we de verleiding weerstaan om te denken dat de inzet van technologie vanzelfsprekend bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Wat willen we? 

In de rede ‘Teaching, Learning & Technology: Instrumentatie van betekenisvolle interacties’ beschrijft Fransen dat het “meer dan ooit nodig is om te bepalen wat we willen met technologie in het onderwijs”.

De inzet van informatie- en communicatietechnologie (ict) in het onderwijs werd al gekenmerkt door een voortdurende spanning tussen de technische mogelijkheden en het daadwerkelijk benutten van die mogelijkheden in het onderwijs. Die spanningen lijken echter alleen maar meer toe te nemen omdat de ontwikkelingen in de technologie elkaar steeds sneller opvolgen. Ook is de druk vanuit het onderwijs en de overheid hoog om de mogelijkheden te benutten.

Fransen nam in zijn rede een belangrijke pas op de plaats en gebruikte de technologische ontwikkelingen “niet als vertrekpunt”. Techniek heeft dan wel invloed op het leren, maar dan gaat het voornamelijk om de plaats waar, het tijdstip waarop en met welke media geleerd wordt. “Het leerproces zelf is in essentie onveranderd. Het onderwijs kan alleen maar beter worden als de technologie beredeneerd wordt ingezet en dat vereist een nadere verkenning van de complexiteit van leerprocessen.”

De complexiteit van leerprocessen 

Volgens Fransen is een succesvol leerproces het resultaat van “een opeenvolging van betekenisvolle interacties in de tijd, die effectief worden ondersteund met de juiste instrumenten”. Centrale vraag hierbij is hoe technologie kan bijdragen aan de kwaliteit van die leerprocessen, in dit geval in het hoger beroepsonderwijs. 

Fransen gaat daarom bewust in op de complexiteit van leerprocessen en besteedt relatief weinig aandacht aan de rol die technologie hierbij kan vervullen. “Dit is ook de juiste volgorde. Het is een misvatting dat de inzet van technologie vanzelfsprekend bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. We hebben eerst een doordacht didactisch ontwerp van leerpraktijken nodig waarbij de inzet van technologie een vraag is die pas beantwoord kan worden tijdens het ontwerpproces. Technologie levert weliswaar nieuwe mogelijkheden voor instrumentatie, maar daarmee worden de traditionele instrumenten niet vervangen.”

Samen met zijn onderzoeksteam hoopt Fransen de komende jaren op het gebied van Techniek, Learning & Technology bij te dragen aan de ontwikkeling van hoogwaardig kwalitatief onderwijs bij Hogeschool Inholland en aan een visie op toekomstgericht hoger beroepsonderwijs. Want, zo besluit Fransen zijn betoog: “Wij weten wel iets over de bijdrage die technologie kan leveren aan de kwaliteit van leerprocessen, maar we weten eigenlijk vooral heel veel nog niet op dat terrein. Alleen een systematische verkenning van de werking van didactische onderwerpen waarin de technologie beredeneerd wordt ingezet, kan die inzichten op termijn genereren.”

Een pionier voor de school 

Collegelid Huug de Deugd feliciteerde Jos Fransen na zijn rede en noemde hem “een voorbeeld” in zijn omgeving en “een pionier voor onze school”. Lectoraten en onderzoeksgroepen hebben de opdracht te werken aan professionalisering, een kwaliteitsimpuls te geven aan het onderwijs en kennis te ontwikkelen die externe maatschappelijke impact heeft. 

Volgens De Deugd heeft het lectoraat TLT deze opdracht niet alleen extern, maar ook intern zeer serieus genomen. “De afgelopen jaren is deze onderzoeksgroep wel heel erg bevraagd om betekenisvol te zijn om collega’s te helpen en bijvoorbeeld nieuwe opleidingen zoals Business Studies op te zetten. De onderzoeksgroep en Jos doen dit bovenop de basisopdracht die ze al hadden. Dat vind ik een enorme prestatie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK