EZ wil geen hotspots kiezen

Nieuws | de redactie
9 februari 2016 | Minister Kamp wil meer inzetten op lokale kenniscentra, maar vindt - anders dan de AWTI - niet dat de nationale overheid daarbij keuzes moet maken om bepaalde clusters daarvan te ondersteunen. Het faciliteren van regionale partnerschappen als CoE’s in het HBO biedt al genoeg mogelijkheden.

De analyse van de AWTI geeft volgens Kamp inzicht in de wijze waarop bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van regionale clusters. Hij onderstreept dat in de Wetenschapsvisie regionale ecosystemen en met name de functie van kennisinstellingen daarbinnen een belangrijke rol spelen.

“Het kabinet wil de Nederlandse wetenschap versterken door zich onder andere te richten op de regio als punt waar de verbindingen tussen wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden samenkomen. De regionale clusters spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen bedrijfsleven en onderzoek.”

Rijk en regio werken in goed partnerschap aan de versterking van regionale clusters. “Het doel van deze samenwerking is het stimuleren van innovatie bij bedrijven en kennisinstellingen. Brainport Eindhoven, Bio Science Park Leiden, Kennispark Twente, Wageningen Campus (Food Valley) en het watercluster Wetsus in Leeuwarden zijn goede voorbeelden van deze samenwerking.” 

Hotspots leven al

Kamp hecht aan het stimuleren en ondersteunen van regionale clusters die van betekenis zijn voor de economie, de topsectoren, het publiek belang en de internationale positie van ons land. Maar hij schrijft de Kamer wel dat “in haar [sic] beleid het kabinet er niet voor [kiest] om specifieke clusters te ondersteunen, maar wordt ingezet in op het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Dit wordt gedaan met een combinatie van generiek beleid, de topsectorenaanpak en regionaal (en stedelijk) maatwerk. Hierbij wordt aandacht besteed aan de kansen die een specifiek type cluster biedt en voor de levensfase waarin deze zich bevindt.”

“Dit partnerschap biedt het Rijk, regionale en lokale overheden, alsook het bedrijfsleven en de wetenschap, aanknopingspunten om ook in de toekomst de regionale clusters, met voldoende oog voor hun onderlinge verschillen, op passende wijze te kunnen faciliteren. Daarmee geeft het kabinet in de praktijk reeds uitvoering aan de wens van de AWTI om hotspots die van betekenis zijn voor de economie, de topsectoren, het publiek belang en de internationale positie van ons land te stimuleren en te ondersteunen. Zo kijkt het kabinet met de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) bijvoorbeeld naar de specifieke investeringswensen van een 8-tal prominente science parks.”

Kijk naar Centres in HBO

Liever bouwt Kamp voort op een faciliterende rol die de nadruk legt op de regionale invulling en niet zozeer op sturing vanuit Den Haag met extra geld of aanwijzing van ‘hotspots’. Dit sluit aan op wat bijvoorbeeld vanuit OCW gebeurt bij de ondersteuning van de CoE’s in het HBO, schrijft hij de Kamer. “Het uitgangspunt hierbij is dat het bestaande beleidsinstrumentarium de regionale dynamiek ondersteunt.”

“Zo levert de TKI-toeslag een financiële bijdrage aan samenwerking tussen kennisinstellingen en het innovatieve bedrijfsleven. Deze samenwerking vindt in belangrijke mate plaats binnen regionale clusters. Ook publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs, gericht op het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt zoals vormgegeven via Centra voor innovatief vakmanschap (mbo) en Centers of Expertise (hbo), dragen bij aan de versterking van regionale clusters.

Het ministerie van OCW investeert tevens in deze publiek-private samenwerking met het Regionaal investeringsfonds mbo. In de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2020 staat het voornemen om de inzet van middelen voor profilering en zwaartepuntvorming voort te zetten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK