Horden slechten voor Open Access

Nieuws | de redactie
13 oktober 2010 | NWO stelt € 1 miljoen beschikbaar om de oprichting van Open Access-tijdschriften te bevorderen. Tijdens het symposium ‘De kracht van Open Access’ deed voorzitter Jos Engelen hier nog een schepje bovenop. Ter plekke verzon hij een extra subsidieregeling.

Tijdens het symposium van NWO, georganiseerd in het kader van deInternational Open Access week, vielen vele aanmoedigen en redenenom Open Access te publiceren te beluisteren. Ook uit een meeronverwachte hoek. Zo sprak Derk Haank, CEO Springer Science andBusiness Media van Uitgeverij Springer, bemoedigende woorden overde ontwikkeling van Open Access publishing. Hij verklaarde tevens:”If the academic community thinks this is a better model than the’old’ subscription model, be our guest.”

NWO-voorzitter Jos Engelen noemde het verhaal van Springer eenstuk positiever dan hij zich kon herinneren. Wel sprak hij Haanksopmerking over het lot van OA publishing tegen. “It will never takeover the old model”, aldus Haank. “It’s gonna be the standard wayof publishing, sooner or later”, aldus Engelen. Dat Engelenvoornemens is deze ambitie waar te maken, bleek eens te meer. (zieook het ScienceGuide-interview met de voorzitter van NWO over OpenAccess hier)

Extra subsidie voor OA

Derk Haank liet in zijn presentatie zien dat binnen elkewetenschappelijke discipline inmiddels Open Access-tijdschriftenworden gepubliceerd. NWO gaf onlangs al aan dat er vooral binnenhet gebied van de Nederlandse geesteswetenschappen meer ruimte vooren behoefte is aan kwalitatief hoogwaardige Open Access Journals.Senioronderzoekers van Nederlandse Instellingen voorWetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek, en senioronderzoekers vande door NWO erkende instituten, konden een startsubsidie van €45.000 voor zulke tijdschriften bij NWO aanvragen. Gisteren maakteEngelen bekend dat NWO de regeling nu over alle wetenschappelijkedisciplines uitspreidt. Hier is een subsidieregeling ter groottevan € 1 miljoen voor geopend.

Aan het einde van de bijeenkomst was er onverwachts nog meerreden tot juichen voor aanhangers van Open Access. Aangezien dezaal bevolkt was met researchers en bibliotheekmedewerkers die zichal met OA bezig houden, leek Engelens slotpleidooi toch een beetjeeen preek voor eigen parochie. Engelen vertelde ScienceGuide naafloop dat hij tijdens zijn rede hier het probleem van inzag en datdit hem ter plekke op een nieuw idee had gebracht.

Voornaamste horde

Improviserend vertelde hij het publiek nog eens extra subsidieste willen verstrekken aan elke wetenschappelijke conferentie dieeen additionele sessie over het nut van Open Access publishing inhet programma wil opnemen. Dit lijkt een goede manier om devoornaamste horde te nemen die de opmars tegenhoudt: niet hetoverhalen van uitgevers, maar de bereidheid en kennis vanwetenschappers om Open Access te publiceren. “Scientist don’t wantto be bothered. They want to focus on their research. Not on novelways to publish”, zo duidde Engelen het. Wanneer en of NWOdaadwerkelijk met zo’n subsidie over de brug zal komen is nog nietdefinitief bekend.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK